STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

KOGENERACJA 2016 w praktyce - zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego KE
28 stycznia 2016 - 28 stycznia 2016
  28 stycznia 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A     27 stycznia w Warszawie warsztaty komputerowe AUKCJE OZE W PRAKTYCE prowadzący: Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP szczegóły na www.master-institute.pl     Już 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowych regulacji zawartych w projekcie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE . Powyższy akt delegowany ma postać rozporządzenia, które będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności implementowania go do polskiego prawodawstwa. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in.: - nowych wartości referencyjnych dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - nowych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego w odniesieniu do rodzaju czynnika ( odmiennych dla pary i gorącej wody); - współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w decyzji Komisji 2012/27/UE, wyłącznie do elektrowni wykorzystujących paliwa gazowe ( korekta temperatury otoczenia ma zastosowanie wyłącznie do paliw gazowych ); które należy stosować od dnia 1 stycznia 2016 r. Warsztaty pt. „Kogeneracja 2016 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2015 oraz następnych okresów. Czy sprawozdanie roczne za rok 2015 przygotować według dotychczasowych przepisów ? Jak prawidłowo ustalić zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady: § potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego; § uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Program szkolenia CHP Celem warsztatów jest: § Zaprezentowanie proponowanych zmian rozliczania wysokosprawnej kogeneracji wynikających z projektu ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE ; § Przedstawienie zasad rozliczenia roku 2015; § Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji, w tym w jednostce: - „wielopaliwowej”; - wykorzystującej: biogaz/gaz ziemny/biomasę; § Wypełnienie wniosku rocznego oraz wniosków korekcyjnych; §Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE. § Zaprezentowanie zasad uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: · Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji; · Możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; · Okazję kierowania pytań do eksperta z dziedziny energii wytwarzanej w kogeneracji; · Możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
27 stycznia 2016 - 27 stycznia 2016
  „Aukcje OZE w praktyce”   WARSZTATY KOMPUTEROWE   27 stycznia 2016r., Warszawa MILLENNIUM PLAZA   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób .   Warsztat poprowadzi ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP odpowiedzialny za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji (Informacja szczegółowa na stronie www.master-institute.pl)   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl     Szczegółowy program   „Aukcje OZE w praktyce”   9:30 -10:00  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 10:00 – 11:30   Aktualne otoczenie formalno-prawne   §  definicje, w tym warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii; §  zasady uzyskania potwierdzenia tzw. " efektu zachęty ”; - pojęcie efekt zachęty i jego zadania; -  rozpoczęcie prac nad projektem a efekt zachęty; - modernizacja źródła a konieczność potwierdzania efektu zachęty; - świadectwa CHP i OZE a efekt zachęty – konsekwencje braku  potwierdzenia występowania efektu zachęty; - aukcje OZE a badanie efektu zachęty; Przygotowanie przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji – zajęcia praktyczne   -jednostka kogeneracji (SSP), instalacja OZE wykorzystująca biogaz; -instalacja OZE – elektrownia fotowoltaiczna;   11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 11:40 – 13:00   Czas na aukcje – „nowe zasady gry ”   §  „ prekwalifikacja ” - procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii; §  przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  warunki przystąpienia do aukcji; §  aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia, w tym aukcji uzupełniającej; §  procedury „ po ” rozstrzygnięciu aukcji; §  weryfikacja wygranych ofert; 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 14:30   Czas na aukcje – aukcja próbna – „ kto da mniej ”   14:30 – 16:00   Nowa ustawa OZE a istniejące instalacje – czas się przygotować Przedstawienie wpływu nowych regulacji na istniejące źródła wytwórcze OZE, w tym: § nowe warunki obowiązku zakupu energii elektrycznej; § zmiany procedury uzyskania świadectwa pochodzenia; § mechanizmy zapobiegające nadpodaży świadectw pochodzenia; § zasad przejścia z systemu kwotowego („ certyfikatów ”) do systemu „ aukcyjnego ”; § przygotowanie przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE 16:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl          

więcej
 
BIAŁE CERTYFIKATY - OSTATNI PRZETARG
03 grudnia 2015 - 03 grudnia 2015
  Białe certyfikaty- OSTATNI PRZETARG praktyka funkcjonowania sytemu i przetargu 3 grudnia 2015r., Warszawa Chcesz skutecznie skorzystać zanim system wygaśnie na całość uzyskanej oszczędności weź udział w jedynym takim wydarzeniu. W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące audytów dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 dyrektywy 2012/27/UE: "Mogę, muszę, powinienem poddać się audytowi energetycznemu do 5 grudnia 2015 r. zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE oraz czy grożą mi jakiekolwiek konsekwencje z powodu braku takiego audytu". Zgodnie bowiem ze wspomnianą powyżej dyrektywą: "Państwa członkowskie zapewniają, aby przedsiębiorstwa niebędące MŚP zostały poddane audytowi energetycznemu przeprowadzonemu w niezależny i opłacalny sposób przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów lub zrealizowane i nadzorowane przez niezależne organy na podstawie przepisów krajowych, do dnia 5 grudnia 2015 r. oraz co najmniej co cztery lata od daty poprzedniego audytu energetycznego." Zostanie zatem wyjaśnione: Kiedy dyrektywa może znaleźć bezpośrednie zastosowanie i jakie jest podejście sądów krajowych do wymierzania sankcji przez organy administracji.

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE WARSZTATY KOMPUTEROWE
26 listopada 2015 - 26 listopada 2015
  „Aukcje OZE w praktyce”   WARSZTATY KOMPUTEROWE   26 listopada 2015r., Warszawa MILLENNIUM PLAZA Al. Jerozolimskie 123A GOLDEN FLOOR   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego. W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; §  możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 18 osób .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.

więcej
 
Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy
24 listopada 2015 - 24 listopada 2015
  Redukcja kosztów dla przedsiębiorstw energochłonnych: odbiorca przemysłowy na 2016 r., nowe zwolnienia z akcyzy   24 listopada 2015r., Warszawa   Pierwsza część: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny Druga część: Wojciech Zawada, Director | Audit, Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Anna Wibig doradca podatkowy, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Michał Wróblewski radca prawny, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z października 2015r. oraz praktycznego podejścia do rozliczenia 2015r.   Kwestia tzw. wiążącej interpretacji prawa o której mowa w art. 10a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (najnowsze orzecznictwo).   Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2015 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia   Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii   Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016 - System świadectwa pochodzenia - System aukcyjny - Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia   Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne   Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym   Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej Nowe zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej     8.45-9.00. Rejestracja uczestników, kawa powitalna   Podstawy prawne: ·          Ustawa - Prawo energetyczne, ·          Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.02. 2015 r., ·          Ustawa o efektywności energetycznej, ·          Projekt ustawy o efektywności energetycznej, ·          Rozporządzenie taryfowe elektryczne, ·          Ustawa o podatku akcyzowym.   9.00-9.30 Zasady systemu wsparcia OZE i CHP w ustawie Prawo energetyczne, a odbiorca przemysłowy w 2014 r. – zakres i możliwości skorzystania z sytemu wsparcia: ·          Rozliczenie obowiązku w systemie „świadectwowym” założenia i zasady. ·          Udział w systemie a zakres zwrotu z akcyzy. ·          Okres przejściowy – podmioty zarejestrowane jako odbiorcy przemysłowi „na 2015 r.”.   9.30 -11.30 Odbiorca przemysłowy w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii: ·          Zakres realizacji obowiązku OZE w 2015 r. – podmioty zobowiązane . ·          Nowe podejście do pojęcia - odbiorca przemysłowy. ·          Podejście do pojęcia „przeważającej działalności”. ·          Prawny zakres określenia pojęcia „intensywności zużycia energii”. ·          Zasady i terminy zgłoszenia do udziału w systemie na 2015 r. ·          Nowy poziom realizacji obowiązku. ·          Biegły rewident a rozliczenie odbiorcy przemysłowego. ·          Obowiązki odbiorcy przemysłowego związane z udziałem w nowym systemie. ·          Co z obowiązkiem kogeneracyjnym?   11.30-11.45 PRZERWA NA KAWĘ       11.45-12.45 Zasady rozliczenia obowiązku OZE odbiorców przemysłowych od roku 2016: ·          System świadectwa pochodzenia: Ø Kiedy trzeba umarzać świadectwa a kiedy można uiścić opłatę zastępczą – nowe zasady realizacji obowiązku, Ø Zakres podmiotowy i przedmiotowy realizacji obowiązku OZE a odbiorca przemysłowy, Ø Długość wsparcia źródeł odnawialnych a poziom i zakres realizacji obowiązku, Ø Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          System aukcyjny: Ø Nowe zasady gromadzenia środków „na potrzeby aukcji”, Ø Nowe podmioty w systemie wsparcia – sprzedawca zobowiązany i OREO, Ø Sposób określania opłaty OZE, Ø Płatnik opłaty OZE, a odbiorca przemysłowy. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia .   12.45-13.15 Odbiorca przemysłowy a przedsiębiorstwo energochłonne: ·          Zasady rozliczenia z obowiązku wynikające z ustawy o efektywności energetycznej i projektu ustawy o efektywności energetycznej. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z rozporządzenia taryfowego. ·          Uprawnienia odbiorcy energochłonnego wynikające z przepisów akcyzowych – sygnalizacja zagadnienia.   13:15 – 14:00 LUNCH     14.00 – 14:30 Świadectwa pochodzenia i opłata zastępcza - moment rozpoznania i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym 14:30 – 15:00 Wymagania sprawozdawczości finansowej wynikające z Art. 44 Prawa Energetycznego a.        Obowiązek podziału rachunkowości b.       Przygotowanie sprawozdania/sprawozdań finansowych c.        Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym d.       Obowiązek badania przez biegłego rewidenta 15:00 -15:30 Badanie współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej według Ustawy o OZE przez biegłego rewidenta. Art. 52-55 Ustawy o OZE, nowe podmioty i obowiązki dla przedsiębiorstw. 15:30 – 16:00 Wybrane zagadnienia podatkowe w zakresie nabywania i umarzania świadectw pochodzenia oraz uiszczania opłaty zastępczej a.        Konsekwencje w podatku dochodowym b.       Podatek VAT i akcyza 16:00 – 17:15 Nowe zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej   a.        Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne b.       Zwolnienie dla energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych, mineralogicznych, elektrolitycznych i do redukcji chemicznej.      

więcej
 
Duży wytwórca OZE - zasady wsparcia, aukcje i gwarancje
20 listopada 2015 - 20 listopada 2015
  Duży wytwórca energii OZE  - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych 20 listopada 2015r, Warszawa 8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20.01. 2015 r. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu: ·          Nowe rodzaje źródeł: Ø Instalacja OZE oraz instalacja termicznego przekształcania odpadów. Ø instalacja spalania wielopaliwowego i dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego, Ø mała instalacja. ·          Przyłączenie do sieci – ustawodawstwo i praktyka (najnowsze orzecznictwo). ·          Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państwo – praktyka i regulacje okresu przejściowego 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 10.30 -13.15 Zakres systemów wsparcia OZE: ·          Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna: Ø Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe, Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku, Ø Jednostki modernizowane, Ø Jednostki OZE w kogeneracji.   ·          Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej - maksymalny poziom wsparcia, Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje - jako uczestnicy aukcji, Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji, Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, Ø Jednostki OZE w kogeneracji.  13.15-14.00 LUNCH 14.00-15.00 Zakres systemów wsparcia OZE c.d. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·          Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·          Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·          Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·          Koszty bilansowania handlowego. ·          Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·          Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia   Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.          Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).  

więcej
 
Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych - aspekty prawne i praktyczne
05 listopada 2015 - 06 listopada 2015
  Zapraszamy do udziału w warsztatach Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych aspekty prawne i praktyczne – nowe regulacje w dniu 5-6 listopada 2015r., Warszawa, GOLDEN FLOOR, A. Jerozolimskie 123A NAJWAŻNIEJSZE ZAGAGDNIENIA: · Wymagania jakościowe dla sortymentów grubych (kęsy, kostka i orzech); · Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11; · Wymagania jakościowe dla sortymentów średnich; · Wymagania jakościowe dla miałów i mułów w zależności od miejsca ich wykorzystywania; · Wymagania jakościowe dla ekogroszków i ekomiałów; · Wymagania jakościowe dla koksu oraz paliw stałych otrzymanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450 o C; · Metody pobierania próbek do badań według normy PN-G-04502:2014-11: - z przenośników taśmowych; - z wagonów kolejowych i samochodów lub z pryzm usypanych po wyładowaniu paliwa z wagonów lub samochodów; - ze statków i barek; - ze zwałów; - z opakowań jednostkowych; · Ustalanie minimalnej liczby i minimalnej masy próbek pierwotnych; · Przygotowanie próbek laboratoryjnych; · Trudności jakimi obarczone jest pobieranie próbek z sortymentów grubych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11; · Badania jakościowe paliw stałych; · Oznaczanie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna; · Wpływ zmian wynikających z nowych rozporządzeń na dotychczasową gospodarkę paliwami stałymi. KOSZT UCZESTNICTWA: 990,00 PLN + VAT/osoba. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni przed terminem szkolenia. Przy zgłoszeniach grupowych koszt uczestnictwa ustalany indywidualnie. Prosimy pytać.

więcej
 
Nowa ustawa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – nowe wymagania i obowiązki
04 listopada 2015 - 26 listopada 2015
  Nowa ustawa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji – nowe wymagania i obowiązki   4 listopada 2015r., Katowice 10 listopada 2015r., Warszawa 26 listopada 2015r., Rzeszów   Warsztaty prowadzi: Wiktor Krawczyk, audytor wiodący EU ETS, Prezes Zarządu GHG Professional Sp. z o.o ·          Czy wie PAN/Pani że nowa ustawa nakazuje w art. 64 przesłanie informacji z raportu dot. zmian w działalności do organu wydającego zezwolenie? ·          Czy wie Pan że zgodnie z art. 66 nowej ustawy KOBIZE po otrzymaniu raportu rocznego na temat wielkości emisji porówna go z raportem dot. zmian w działalności pod kątem ich spójności z danymi na temat wielkości emisji z instalacji. ·          W 2 miesiące od dnia wejście w życie ustawy KOBIZE porówna raporty roczne z informacjami składanymi w grudniu za ostatnie 3 lata pod kątem ich spójności ·          Zgodnie z art. 103 Jeżeli prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przypadku zmiany planu monitorowania w terminie 30 dni, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.     9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna   9:30 – 9:45 Jakie informacje o uczestnikach systemu i ich emisjach są powszechnie dostępne? 15 min   9:45 – 10:05 Jak „System handlu uprawnieniami” ma działać? 20 min   10:05 – 10:30 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji 20 min -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. -Powiązania ustawy z aktami unijnymi 10:30 – 10:50 Przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej 20 min Co to jest początkowa zdolność produkcyjna i HAL? Wniosek o przydzielenie dodatkowych uprawnień   10:50 – 11:00 przerwa na kawę   11:00 – 11:20 Przydział uprawnień do emisji na produkcję energii elektrycznej 20 min -Realizacja zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym 11:20 – 12:20 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych 1 h - Wymóg zmiany zezwoleń -Zakres wniosku o wydanie zezwolenia -Zmiany zezwolenia-wymagania dla Operatorów -Zmiana planu monitorowania -Plan próbkowania paliw i surowców -Rola Organów wykonujących zadania wynikające z Ustawy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń -Raport dot. poziomów działalności   12:20 – 13:20 Przydział uprawnień do emisji dla instalacji nowej 1 h - Wniosek o przydział uprawnień do emisji - Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych - Proces zatwierdzania wniosku - Rola weryfikatora   13:20 – 14:00 lunch   14:00 – 14:45 Zmniejszenie przydziału uprawnień do emisji w przypadku zmian w działalności 45 min - Informacja do KOBIZE - Wymóg weryfikacji - Częściowe zaprzestanie działalności - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności 14:45 – 15:45 Monitorowanie i rozliczanie emisji z instalacji 1 h - Raport dot. udoskonaleń - Sprawozdanie z weryfikacji - Korekty i wyjaśnienia - Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE     15:45 – 16:15 Administracyjne kary pieniężne 30 min Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 30 min   16:20 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
REMIT - rejestracja manipulacja odpowiedzianość
03 września 2015 - 03 września 2015
  Szanowni Państwo,     Zapraszamy na warsztaty z zakresu REMIT w dniu 3 września br w Warszawie do siedziby Giełdy Papierów Wartościowych.       Celem rozporządzenia REMIT jest zapewnienie większej integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu, pobudzenie otwartej i uczciwej konkurencji oraz ochrona interesów uczestników rynku. Na mocy REMIT już od dnia jego wejścia w życie uczestnicy hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu zobowiązani są do publikacji tzw. informacji wewnętrznych dotyczących m.in. zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, magazynowania oraz przesyłania energii elektrycznej lub gazu, w tym dotyczących planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji REMIT wprowadza zakaz wykorzystania informacji wewnętrznej przy podejmowaniu decyzji handlowych tj. "insider trading" oraz zakaz manipulacji i próby manipulacji. Ponadto rozporządzenie to wprowadza obowiązek dla uczestników hurtowych rynków energii rejestracji w krajowym rejestrze. Od 7 października br. uczestnicy hurtowych rynków energii i gazu będą mieli obowiązek raportowania transakcji i zleceń tzw. standardowych, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu takich, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach jak na przykład TGE. Dla transakcji i zleceń niestandardowych obowiązek raportowania wchodzi od 7 kwietnia 2016 r. Szczegóły znajdują się w aktach wykonawczych do rozporządzenia. Ważne jest, że każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszego kontraktu podlegającego zgłoszeniu jest zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku utworzonym przez krajowy organ regulacyjny. URE uruchomił taki rejestr w marcu br. Według informacji z ACER obecnie w UE zgłoszono kilkadziesiąt spraw, które mogą nosić znamiona naruszeń. W tych sprawach toczą się postepowania wyjaśniające. Są to sprawy zgłoszone, ale jeszcze nie rozpatrzone. REMIT to jednak także swoiste dmuchanie na zimne. Integracja rynków energii w skali UE postępuje, co w dużej mierze jest związane z rozwojem handlu energią z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i z tego wynikają ryzyka manipulacji, a więc także ryzyka dla prawidłowego funkcjonowania rynku.   Zapraszamy do udziału

więcej
 
EFEKT ZACHĘTY - WARSZTATY PRAKTYCZNE
02 września 2015 - 10 września 2015
  „Efekt zachęty” – warsztaty praktyczne 2 i 10 września 2015r., Warszawa   Przedsiębiorcy planujący inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, którzy chcą otrzymywać wsparcie w postaci certyfikatów, powinni wystąpić o potwierdzenie wystąpienia tzw. „efektu zachęty”. W myśl Wytycznych Komisji Europejskiej pomoc na cele związane z energią może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, jeśli stwarza „efekt zachęty”.   Zgodnie z informacjami przedstawianymi 3 lipca 2015 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, podmioty planujące wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii muszą przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, formularz opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji.   Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia wytępienia „efektu zachęty”, dla projektowanej inwestycji, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa CHP albo świadectwa OZE, dla energii elektrycznejwytworzonej w tej inwestycji.   Zapraszamy do udziału w warsztatach praktycznych, których celem jest: §  Przybliżenie Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020; (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1); §  Przedstawienie pojęcia „efektu zachęty” oraz jego zadania; §  Omówienie procedur podjęcia działalności gospodarczej i partycypowania w systemie wsparcia; §  Zaprezentowanie i omówienie zasad wypełniania nowych formularzy CHP i OZE zamieszczonych przez Prezesa URE; §  Przedstawienie możliwości potwierdzenia „efektu zachęty” dla biogazowi rolniczych, małych i mikro instalacji OZE– czy istnieją rozwiązania „luki” prawnej? W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §  możliwość przygotowania przykładowych wniosków o udzielenie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji; §  możliwość przygotowania przykładowych formularzy opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji m.in.: -jednostki kogeneracji (TGP) wykorzystującej gaz ziemny; -jednostki kogeneracji (SSP), instalacji OZE wykorzystującej biogaz; -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; §  możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §  możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji.   Zapraszamy Państwa do udziału INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl