STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

OSDn elektryczny i gazowy w przedsiębiorstwie przemysłowym
06 października 2016 - 06 października 2016
  OSDn elektryczny i gazowy w przedsiębiorstwie przemysłowym - zasady funkcjonowania oraz zakres obowiązków   6 października 2016r., Warszawa     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A Sala 1, XV piętro   Szkolenie od 9.00-16.15.

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
20 września 2016 - 20 września 2016
                             System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 20 września 2016r., Warszawa     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia     Prowadzący: Zdzisław Muras,  doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
15 września 2016 - 15 września 2016
  Seminarium dotyczące nowej ustawy o efektywności energetycznej     Organizator:                        IEPiOE, FOEEiG Miejsce spotkania:            Golden Floor Termin spotkania:              15 września 2016 r.       9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników. 10:00 – 10:10 Powitanie uczestników Henryk Kaliś , Prezes Zarządu IEPiOE, Przewodniczący FOEEiG 10:10 – 10:40 Wsparcie dla przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności  energetycznej w  projekcie nowej ustawy . Andrzej Guzowski - Główny Specjalista Wydziału ds. efektywności energetycznej Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii   Zakres omawianych zagadnień: ·        podmioty zobowiązane do realizacji poprawy efektywności energetycznej, wielkość i sposoby realizacji tego obowiązku, ·        praktyczne znaczenie obowiązku poprawy efektywności energetycznej o 1,5%, ·        zasadnicze zmiany w porównaniu do obecnie obowiązującej ustawy, ·        grupy odbiorców energii objętych ustawą, ·        obowiązki sprzedawców energii elektrycznej, ciepła i gazu wynikające z nowej ustawy, ·        możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć  na rzecz poprawy efektywności energetycznej, realizowanych przez przemysłowych odbiorców energii i Jednostki  Samorządu Terytorialnego. Dyskusja. 10:40 – 11:40 Jak odbiorca energii może realizować obowiązku i jednocześnie ograniczyć koszty systemu wsparcia efektywności energetycznej? Piotr Danielski , DB Energy Sp. z o.o., Tomasz Słupik , Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. oraz przedstawiciel DM** Jak wykorzystać przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną już zrealizowane, oraz planowane do przeprowadzenia: ·        Obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (tzw. audyt EED). -     sposoby wywiązania się z obowiązku, -     zakres tematyczny, -     określanie wskaźników efektywności energetycznej ·        Jak przygotować dokumentację dotyczącą zrealizowanych i planowanych do zrealizowania przedsięwzięć, którą należy dostarczyć do URE w celu uzyskania świadectw poprawy efektywności energetycznej? (Audyty efektywności energetycznej), ·        Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ·        Jak przygotować i dokonać  wyboru audytora, ·        Jak uzyskać i jak najkorzystniej zbyć świadectwa efektywności energetycznej na TGE, jak bezpośrednio negocjować transakcje ze sprzedawcami energii (zobowiązanym do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub częściowego uiszczenia opłaty zastępczej). Dyskusja. 11:40 – 12:00 Zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej. Donata Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Zakres omawianych zagadnień: ·        procedura wydawania przez URE świadectw efektywności energetycznej, ·        jak URE będzie kontrolować sporządzane przez przedsiębiorstwa audyty, jakie pytania może zadać URE w trakcie kontroli, i jak udzielać na nie odpowiedzi? ·        jak URE będzie kontrolować wykonanie przedsięwzięć, dla których przedsiębiorca uzyskał świadectwa efektywności energetycznej, jakie zagadnienia wymagają szczególnej uwagi. Dyskusja. 12:00 – 12:20 Przerwa kawowa. 12:20 – 12:50 Okres przejściowy pomiędzy obecną a nową ustawą – jak będzie wyglądała realizacja obowiązku za 2016 r.? Kancelaria prawna ECH&W Zakres omawianych zagadnień: ·        które przepisy wygasają i kiedy?, które je zastępują i jak będą działać? ·        jak długo świadectwa efektywności energetycznej uzyskane w przetargu ogłoszonym w oparciu o zapisy dotychczasowej Ustawy zachowają ważność? ·        możliwość zaliczenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej na poczet realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej, ·        kary  – za co i w jakiej wysokości wymierzane mogą być sankcje finansowe i inne kary nakładane przez URE. Dyskusja. 12:50 – 13:10 Jakie nowe zapisy i  zmiany zapisów  wprowadza nowa ustawa o  efektywności energetycznej?  Kancelaria prawna ECH&W Zakres omawianych zagadnień: ·        efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy, ·        analiza kosztów i korzyści budowy lub modernizacji jednostki wytwórczej lub sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, ·        gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji . Dyskusja. 13:10 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie seminarium.     INFORMACJE I REJESTRACJA:   MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl                    

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
01 września 2016 - 01 września 2016
  Rok 2016 - Dwie ustawy o efektywności energetycznej! Dwa uprawnienia i dwa obowiązki     9.00-09.10   Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. 9.10-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           okres przejściowy – jak nie stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-13.15  Ustawy o efektywności energetycznej – cd. Paweł Płachecki ·           Praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: −      Audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; −      - Rodzaje audytów minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania; - Weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; - Nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej. ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: - Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku i zasady jego realizacji; - Wykonawca audytu, minimalny wymagany przepisami zakres informacji; - Informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; - Obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy. ·           różnice w starym i nowym systemie białych certyfikatów, dla jakich przypadków nowy model wsparcia jest korzystny ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.? 13.15.14.00 Lunch 14.00-14.45 Przetarg efektywnościowy – spostrzeżenia praktyczne: Paweł Płachecki ·         ostatni przetarg, ·         zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu, ·         wymagane dokumenty, ·         zakres wypełnienia deklaracji przetargowej, ·         zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu. ·         z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, ·         ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce, ·         audytor efektywności energetycznej  ·         Najczęstsze możliwe  uchybienia, w szczególności: Ø   błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej, Ø   opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania, Ø   zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii, Ø   brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu  i innych dokumentach, Ø   inne najczęstsze popełniane uchybienia. 14.45-15.15 Zasady „przyznawania” białych certyfikatów: Zdzisław Muras ·         warunki uzyskania białego certyfikatu, ·         ile można uzyskać, ·         wartość białego certyfikatu ·         „rodzaje” białych certyfikatów, ·         wzór wniosku o białe certyfikaty, ·         prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, ·         obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi ·         białe certyfikaty a nowy system. 15.15 – 15.45 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów: Zdzisław Muras ·         podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów, ·         zakres przedmiotowy obowiązku, ·         opłata zastępcza, ·         zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz, ·         ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności, ·         dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”. 15.45-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych: Zdzisław Muras ·         za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione, ·         za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane.    

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
02 sierpnia 2016 - 02 sierpnia 2016
  NOWA USTAWA O EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ 2sierpnia 2016r., Katowice     1.        Strona regulacyjna i przyszłość systemu wspierania efektywności energetycznej - Nowa ustawa o efektywności energetycznej. 2.        Białe certyfikaty – podstawowe narządzie służące wsparciu efektywności energetycznej; - Definicje i charakterystyka systemu opartego na certyfikacji; - Rodzaje i wykaz przedsięwzięć uprawnionych do pozyskania wsparcia na nowych zasadach; - Kryteria umożliwiające partycypowanie w systemie wsparcia; - Granica maksymalnego wsparcia pomocą publiczną; - Procedura pozyskania świadectwa efektywności energetycznej; - Zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia i pozyskanie praw majątkowych; - Różnice w starym i nowym systemie białych certyfikatów, dla jakich przypadków nowy model wsparcia jest korzystny. 3.        Określone nową ustawą o efektywności energetycznej obowiązki dla podmiotów zobowiązanych (sprzedawców energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego): - Zarys obowiązku wynikającego z nowej ustawy o efektywności energetycznej; - Zasady kalkulacji wysokości obowiązku, ulgi i zwolnienia z jego realizacji; - Sposoby realizacji obowiązku, ograniczona rola opłaty zastępczej; - Realizacja przedsięwzięć u odbiorcy końcowego jako sposób realizacji obowiązku – korzyści dla uczestników rynku; - Okresy rozliczeniowe obejmujące rok, dwa lub trzy lata. 4.        Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – zupełnie nowa regulacja wprowadzona ustawą o efektywności energetycznej; - Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku i zasady jego realizacji; - Składowe audytu, minimalny wymagany przepisami zakres informacji; - Informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; - Obowiązek którego umiejętna realizacja może przynieść potencjalne korzyści dla przedsiębiorcy. 5.        Potwierdzanie ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: - Audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; - Weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; - Sankcje określone w nowej ustawie o efektywności energetycznej.   6.        Sesja pytań i odpowiedzi.

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
07 lipca 2016 - 14 lipca 2016
  System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 7 lipca 2016r., Warszawa 14 lipca 2016r., Katowice     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia        Prowadzący: ZDZISŁAW MURAS, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
AUKCJE OZE W PRAKTYCE - warsztaty komputerowe
06 lipca 2016 - 06 lipca 2016
  „Aukcje OZE w praktyce  - w świetle nowelizacji ustawy o OZE”         6 lipca 2016r., Warszawa   Warsztaty pt. „Aukcje OZE w praktyce - w świetle nowelizacji ustawy o OZE” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? W jaki sposób w ofercie określić ilość planowanej do sprzedaży energii? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia CHP i OZE – Leszek Wodzyński. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o OZE, tj. w szczególności dotyczące zmian w koszykach systemu aukcyjnego, wprowadzenia nowych definicji klastra energii, spółdzielni energetycznej, czy hybrydowej instalacji OZE. Omówione zostaną także nowe warunki przystąpienia do aukcji i sposób rozstrzygania samej aukcji.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §   możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §   możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji m.in.: -instalacji OZE – elektrowni fotowoltaicznej; -instalacji OZE – elektrowni biogazowej/biomasowej; -instalacji OZE – elektrowni wodnej; -instalacji OZE – elektrowni wiatrowej; §   możliwość przygotowania przykładowych ofert składanych przez uczestników aukcji; §   możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych; §   możliwość wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana liczba uczestników jest ograniczona .   Warsztat poprowadzi Leszek Wodzyński, ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Z zagadnieniami dotyczącymi źródeł OZE i kogeneracji związany od okresu studiów, wieloletni pracownik URE, odpowiedzialny obecnie w Urzędzie za system wsparcia energii wytwarzanej w kogeneracji, proces koncesjonowania i rejestr małych instalacji. 

więcej
 
SKŁADOWANIE WĘGLA
23 czerwca 2016 - 23 czerwca 2016
  Składowanie węgla 23 czerwiec 2016r., Słok k/Bełchatowa, hotel WODNIK   Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 8:30 -  9:00   Szkolenia trwa: 9:00 – 16:30 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna        1. Przepisy prawne dotyczące utrzymywania zapasów paliw; 2.  Zasady składowania węgla według normy PN-G-07010:1994: ·         Zasady projektowania i budowy składowisk; ·         Sypanie zwałów węgla; ·         Czas bezpiecznego składowania węgla. 3.       Kontrola składowanego węgla: ·         Pomiar temperatury; ·         Zapobieganie i zwalczanie pożarów składowanego węgla. 4.       Czynniki powodujące pogorszenie parametrów jakościowych składowanego węgla: ·         Zmiany parametrów jakościowych węgla; ·         Rozpad ziaren; ·         Utlenianie ·         Unoszenie, spłukiwanie, wgniatanie w podłoże. 5.Dopuszczalne ubytki węgla podczas transportu i składowania: ·         Podstawy prawne szacowania ubytków naturalnych podczas składowania węgla; ·         Wyznaczanie dopuszczalnych ubytków węgla podczas tworzenia składowiska, składowania i zabierania węgla ze składowiska; ·         Zasady kwalifikowania ubytków powstających podczas składowania węgla. 6.Pomiary jakościowe węgla: ·         Parametry jakościowe niezbędne do oceny właściwości węgli; energetycznych; ·         Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych; ·         Przygotowanie próbek do badań. 7. Wyznaczanie ilości węgla na zwale:   ·         Wyznaczanie ciężaru objętościowego i nasypowego oraz zasady ich stosowania; ·         Obliczanie ilości węgla na zwale.     INFORMACJE I REJESTRACJA: telefon 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
16 czerwca 2016 - 16 czerwca 2016
    Zmiany zezwoleń oraz Doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych   16 czerwca 2016r., Katowice   Szkolenie prowadzi: Wiktor Krawczyk, weryfikator wiodący EU ETS, Prezes Zarządu GHG Professional   9.00 – 10.00 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Prowadzący WK 10.00-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń - Zakres wniosku o wydanie zezwolenia - Zmiany zezwolenia - wymagania dla Operatorów - Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 NOWY formularz Planu Monitorowania (PM), Planu Poboru Próbek  (PPP) Zakres i wymagania formalne dot. PPP. Aktualizacja procedur związanych z planem monitorowania  Formalna aktualizacja planu monitorowania (zezwolenia) WK 12.30-13.15 Obiad   13.15 – 14.30 Weryfikacja raportu rocznego emisji oraz planu monitorowania (PM) Zalecenia do doskonalenia wynikające z raportu rocznego Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE NOWY Formularz dot. doskonalenia systemu monitorowania WK 14.30 -15.45 Doskonalenie systemu monitorowania i raportowania Analiza ryzyka – na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu monitorowania - na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu poboru próbek  - na przykładzie formularza KE Ocena zmian w działalności WK 15.45 – 16.00 Administracyjne kary pieniężne WK   INFORMACJE I REJESTRACJA: Telefon: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - NOWA USTAWA
10 czerwca 2016 - 23 czerwca 2016
  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – nowa ustawa już uchwalona       10 czerwca 2016r., Katowice, hotel NOVOTEL 23 czerwca 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego   Przyjęta  ustawa o efektywności energetycznej z lutego 2016r – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – brak przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek. ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?   ·         Czy w 2015 został ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie przedsięwzięć efektywnościowych? ·         Co z jego rozstrzygnięciem? ·         Czy będzie można uzyskać świadectwa w wyniku tego przetargu i jak długo będą one ważne.? ·         Zasady rozliczenia obowiązku w przypadku funkcjonowania dwóch systemów prawnych. ·         Nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej do 2020 (projekt ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.): a) od kiedy będą obowiązywać, b) czy nadal będą funkcjonowały świadectwa efektowności energetycznej, c) jak będzie można rozliczyć się z obowiązku efektywnościowego -rozliczenie roczne, dwu i trzyletnie, d) jak obowiązek będzie uwzględniany w taryfach, e) obowiązek a odbiorca energochłonny, f) audyt efektywności energetycznej i jego weryfikacja, f) kto i od kiedy będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.       Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach: ZWOLNIENIA Z AKCYZY NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ dla energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce? 2 czerwca 2016r., Katowice Warsztaty poprowadzą i na Państwa pytania odpowiedzą: Łukasz Janiga, Senior Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie Anna Wibig, Menedżer w Zespole Podatków Pośrednich i Ceł Deloitte w Warszawie       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl