STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Zasady funkcjonowania OSD na rynku energii elektrycznej w Polsce - aspekty prawne z prawa energetycznego i ustawy OZE. Wytyczne w kalkulacji taryf
21 kwietnia 2016 - 22 kwietnia 2016
  Zasady funkcjonowania OSD na rynku energii elektrycznej w Polsce  - aspekty prawne z prawa energetycznego i ustawy OZE Wytyczne w kalkulacji taryf 21-22 kwietnia 2016r., Warszawa     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A XXV piętro Rejestracja uczestników: 8:30 - 9:00 Rozpoczecie szkolenia godz. 9:00   Najważniejsze zagadnienia: Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii Struktura i podstawowe podmioty rynku Nowe podmioty z ustawy OZE a OSD Zakres obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSP/OSD) Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE – realizacja obowiązków publicznoprawnych Kary pieniężne a zadania OSD z prawa energetycznego i ustawy OZE Ochrona interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat Pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Różnicowanie cen i stawek, tworząc grupy taryfowe Udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczone usługi dystrybucyjnej INFORMACJE I REJESTRACJA: +48 604 050 480, biuro@master-institute.pl   

więcej
 
Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – zmiany wynikające z ustawy
14 kwietnia 2016 - 26 kwietnia 2016
  Raportowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w III okresie EU ETS – zmiany wynikające z ustawy   14 kwietnia 2016r., Warszawa 26 kwietnia 2016r., Katowice     9.00 – 9.20 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji.   WK 9.20-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń -Zakres wniosku o wydanie zezwolenia -Zmiany zezwolenia-wymagania dla Operatorów -Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń -Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 Zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji a ich monitorowanie. Formularz sprawozdania zgodnie z art. 24 decyzji KE - Przydziały uprawnień na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej - Przydziały uprawnień do emisji dla instalacji wytwarzających energię elektryczną - Zmiany w zdolności produkcyjnej; zmniejszenie/zwiększenie/nowe instalacje a przydział uprawnień WK   obiad   13.30 – 14.30 Ocena adekwatności planu monitorowania – formularz Excel -       z punktu widzenia spełnienia obowiązku formalnego -       w kontekście raportu dot. zmian w zakresie zdolności produkcyjnej, poziomu działalności i eksploatacji NIMsId_Sprawozdanie_art24(1)_CIMs   w kontekście weryfikacji raportu rocznego WK 14.30 -15.00 Jak prowadzić nadzór nad przepływomierzami -       Zalecenia producentów -       wymagania rozporządzenia i wytycznych w zakresie wzorcowania i nadzoru nad przepywomierzami -       legalizacja i wzorcowanie -       dokumentowanie nadzoru nad układami niewymagającymi legalizacji WK 15.00 – 15.30 Raportowanie jakości zużywanych paliw i surowców -       współpraca z laboratorium akredytowanym -       plan pobierania próbek paliw i surowców -       częstotliwość poboru próbek – formularz Excel -       ocena adekwatności planu pobierania próbek -       kontrola procesów zlecanych na zewnątrz WK 15.30 – 16.00 Omówienie zmian w zakresie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów: -       termin wyboru weryfikatora – formularz Excel -       kontrola weryfikatorów -       wymagania wobec weryfiaktorów -       zmiany dokumentów systemowych -    Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE -    Administracyjne kary pieniężne WK

więcej
 
Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych
13 kwietnia 2016 - 19 kwietnia 2016
  Zmiany zezwoleń oraz doskonalenie Systemu monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych     13 kwietnia 2016r., Warszawa 19 kwietnia 2016r., Katowice     9.00 – 10.00 Zakres Ustawy o Systemie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji -Definicje i zakres stosowania Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Prowadzący WK 10.00-11.00 Zmiany w systemie wydawania zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych - Wymóg zmiany zezwoleń - Zakres wniosku o wydanie zezwolenia - Zmiany zezwolenia - wymagania dla Operatorów - Administrowanie zezwoleniami przez Organy - Rola KOBIZE w procesie wydawania zezwoleń - Rozliczanie emisji w przypadku cofnięcia zezwolenia lub zaprzestania działalności WK 11.00-12.30 NOWY formularz Planu Monitorowania (PM), Planu Poboru Próbek  (PPP) Zakres i wymagania formalne dot. PPP. Aktualizacja procedur związanych z planem monitorowania  Formalna aktualizacja planu monitorowania (zezwolenia) WK 12.30-13.15 Obiad   13.15 – 14.30 Weryfikacja raportu rocznego emisji oraz planu monitorowania (PM) Zalecenia do doskonalenia wynikające z raportu rocznego Zapisy ustawy a elektroniczne formularza zaproponowane przez KE NOWY Formularz dot. doskonalenia systemu monitorowania WK 14.30 -15.45 Doskonalenie systemu monitorowania i raportowania Analiza ryzyka – na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu monitorowania - na przykładzie formularza KE Ocena adekwatności planu poboru próbek  - na przykładzie formularza KE Ocena zmian w działalności WK 15.45 – 16.00 Administracyjne kary pieniężne WK        

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - ROK 2016 DWIE USTAWY
07 kwietnia 2016 - 07 kwietnia 2016
      EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA Rok 2016 - Dwie ustawy o efektywności energetycznej!   7 kwietnia 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A, XXVI piętro   Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert prawa energetycznego   Przyjęty projekt ustawy o efektywności energetycznej z lutego 2016r – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – brak przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek. ·           ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?   ·         Czy w 2015 został ogłoszony ostatni przetarg na wyłonienie przedsięwzięć efektywnościowych? ·         Co z jego rozstrzygnięciem? ·         Czy będzie można uzyskać świadectwa w wyniku tego przetargu i jak długo będą one ważne.? ·         Zasady rozliczenia obowiązku w przypadku funkcjonowania dwóch systemów prawnych. ·         Nowe zasady wsparcia efektywności energetycznej do 2020 (projekt ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.): a) od kiedy będą obowiązywać, b) czy nadal będą funkcjonowały świadectwa efektowności energetycznej, c) jak będzie można rozliczyć się z obowiązku efektywnościowego -rozliczenie roczne, dwu i trzyletnie, d) jak obowiązek będzie uwzględniany w taryfach, e) obowiązek a odbiorca energochłonny, f) audyt efektywności energetycznej i jego weryfikacja, f) kto i od kiedy będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.   * DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM   Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).  

więcej
 
MONITOROWANIE I KONTROLA JAKOŚCI PALIW STAŁYCH ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE - NOWE REGULACJE
18 marca 2016 - 18 marca 2016
Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza ), piętro XXVI Al. Jerozolimskie 123A (Pl. Zawiszy). Rejestracja uczestników i kawa powitalna: 17 marca: 9:00 – 9:30, 18 marca 8:30 – 9:00   kONTAKT DO OPIEKUNA: 604 050 480

więcej
 
WPŁYW PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PALIW NA PROCES SPALANIA W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH
17 marca 2016 - 18 marca 2016
Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza ), piętro XXVI Al. Jerozolimskie 123A (Pl. Zawiszy). Rejestracja uczestników i kawa powitalna: 17 marca: 9:00 – 9:30, 18 marca 8:30 – 9:00   Kontakt do opiekuna: 604 050 480

więcej
 
Duży wytwórca energii OZE - Zasady wsparcia innych niż mikroinstalacje źródeł odnawialnych
17 marca 2016 - 17 marca 2016
  D UŻY WYTWÓRCA ENERGII OZE - ZASADY WSPARCIA INNYCH NIŻ MIKROINSTALACJE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 17 marca 2016r., Warszawa    Najważniejsze zagadnienia: Ustawa o odnawialnych źródłach energii; Rozporządzenia wykonawcze; Przyłączenie do sieci – ustawodawstwo i praktyka; Zakres systemów wsparcia OZE; Aukcje i energia elektryczna fizyczna; Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania dla okresu przejściowego.     Miejsce szkolenia: GOLDEN FLOOR Budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123a  rejestracja uczestników i kawa powitalna godz. 8:30 rozpoczęcie szkolenia godzina 9:00 Kontakt z opiekunem: 604 050 480

więcej
 
ENERGIA Z ODPADÓW - nowe zasady kwalifikowania energii jako wytworzonej z OZE
10 marca 2016 - 10 marca 2016
  ENERGIA Z ODPADÓW 10 marca 2016 r., Warszawa   §     warunki techniczne korzystania z mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji; §   zasady potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE; §   zasady uzyskania koncesji/promesy koncesji dla ITPO.     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
 
Udział w aukcji – ale jak? – zasady wsparcia w Ustawie o odnawialnych źródłach energii
09 marca 2016 - 09 marca 2016
  Udział w aukcji – ale jak?  – zasady wsparcia w Ustawie o odnawialnych źródłach energii   9 marca 2016 r., Warszawa   Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym i zasady wejścia do systemu Zakres aukcyjnego systemu wsparcia OZE Aukcje i energia elektryczna fizyczna Procedura prekwalifikacji, Ceny referencyjne „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje - jako uczestnicy aukcji, Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Zasady przeprowadzenia aukcji, Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, „Okres funkcjonowania wsparcia”, Jednostki OZE w kogeneracji     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
KOGENERACJA 2016 w praktyce
04 lutego 2016 - 04 lutego 2016
KOGENERACJA 2016 w praktyce – zmiany wynikające z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 4 lutego 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A Już 1 stycznia 2016 r. planowane jest wejście w życie nowych regulacji zawartych w projekcie ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) z dnia 12.10.2015 r. w sprawie przeglądu zharmonizowanych wartości referencyjnych sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE i uchylające decyzję wykonawczą Komisji 2011/877/UE. Powyższy akt delegowany ma postać rozporządzenia, które będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, bez konieczności implementowania go do polskiego prawodawstwa. Zawarto w nim regulacje dotyczące m.in.: - nowych wartości referencyjnych dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła; - nowych referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego ciepła użytkowego w odniesieniu do rodzaju czynnika (odmiennych dla pary i gorącej wody); - współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w decyzji Komisji 2012/27/UE, wyłącznie do elektrowni wykorzystujących paliwa gazowe (korekta temperatury otoczenia ma zastosowanie wyłącznie do paliw gazowych); które należy stosować od dnia 1 stycznia 2016 r. Warsztaty pt. „Kogeneracja 2016 w praktyce” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do prawidłowego rozliczenia roku 2015 oraz następnych okresów. Czy sprawozdanie roczne za rok 2015 przygotować według dotychczasowych przepisów? Jak prawidłowo ustalić zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów jednostek kogeneracji, w tym jednostek wielopaliwowych. Podczas warsztatów zostaną także przybliżone zasady:  potwierdzania przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty” dla projektów inwestycyjnych rozpoczynanych po 1 lipca 2014 r. Według Wytycznych Komisji Europejskiej otrzymanie potwierdzenia „efektu zachęty” jest niezbędne, aby w przyszłości ubiegać się o jakąkolwiek pomoc powstałych instalacji w ramach wsparcia operacyjnego;  uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl