STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 30 grudnia 2018
Szanowni Państwo, Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Szczegółowy program na życzenie. Zapraszam do współpracy Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
GOSPODARKA ODPADAMI
25 października 2018 - 30 października 2018
Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – jakie obowiązki ciążą na podmiotach zbierających i przetwarzających odpady po zmianie ustawy o odpadach?       25 października 2018r., Warszawa, Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, sala W7   30 października 2018r., Katowice, Europrofes Group ul. Stawowa 10   Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 9:45 Szkolenie trwa: 10:00 - 16:00 /16:30 z przerwą na kawę i lunch   Opis i cel szkolenia W związku z nasilającym się w ostatnich miesiącach zjawiskiem pożarów odpadów doszło do daleko idących zmian w przepisach prawnych dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów. Mowa tutaj o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 20 lipca o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), a także ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479). Co istotne, nowe regulacje prawne częściowo weszły w życie w sierpniu, a kolejna grupa przepisów wejdzie w życie już 5 września 2018 r. Należy przy tym zauważyć, że nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów. I tak, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, obowiązek uzyskania tzw. operatów przeciwpożarowych , a także wymóg ustanowienia zabezpieczenia roszczeń . Kluczowy obowiązek polega natomiast na obowiązku złożenia w ciągu 12 miesięcy wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Podobny obowiązek dotyczy także prowadzących instalacje, którzy przed 5 września 2018 r. uzyskali pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Co istotne, wnioski o zmianę zezwoleń będą musiały spełniać szczegółowe wytyczne wskazane nowelą ustawy o odpadach, a ich niezłożenie w terminie zagrożone jest sankcją w postaci wygaśnięcia danego zezwolenia lub pozwolenia. Na uwagę zasługuje również fakt, że nowym obowiązkom towarzyszy także wzrost uprawnień kontrolno-nadzorczych Inspekcji Ochrony Środowiska . Wśród nich wskazać należy m.in. zmniejszenie rygorów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem kontroli pozaplanowych (tj. bez wcześniejszego poinformowania posiadacza odpadów), a także umożliwienie prowadzenia kontroli w nocy oraz przy użyciu nowych środków (np. dronów). Ponadto, ustawodawca przewidział wzrost budżetu Inspekcji Ochrony Środowiska o ponad 100 mln zł rocznie, co ma przełożyć się na podwojenie liczby inspektorów oraz zwiększenie liczby prowadzonych kontroli. Wśród innych kluczowych zmian należy zwrócić uwagę także na wejście w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo dla przedsiębiorców , czy też zmian związanych z ustaleniem opłat za składowanie odpadów. Co istotne, nowe stawki opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wpływają na wysokość kar pieniężnych ponoszonych przez gminy z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest z przybliżenie w przystępnej formie aktualnego stanu prawnego, a także przedstawienie projektowanych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pon adto, szkolenie może być okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.   Adresaci szkolenia: przedstawiciele zakładów komunalnych, zakładów odbierających i transportujących odpady oraz innych podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK), pracownicy starostw, urzędów marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska odpowiedzialni za wydawanie decyzji, pracownicy urzędów gminy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami;   Program szkolenia Blok I – Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 3h lekcyjnych) Część I –Nowelizacja ustawy o odpadach (1,5 h) ·          Główne założenia nowelizacji ·          Przegląd kluczowych zmian o     Nowe zasady magazynowania odpadów o     Obowiązki dotyczące monitoringu wizyjnego (termin na realizację obowiązku, wymagania)   o     Nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów   o     Forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia o     Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia o     Nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy o     Przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego ·          Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów ·          Obowiązkowa zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów o     Jakie obowiązki ciążą na podmiotach, które posiadają ww. zezwolenia? o     Jakie obowiązki ciąża na prowadzących instalacje, dla których wydano pozwolenie zintegrowane? o     Jakie są sankcje za niespełnienie nowych obowiązków? ·          Prezentacja przepisów przejściowych       Część II - Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska (1 h) ·          Nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ·          Przegląd nowych uprawnień kontrolnych i nadzorczych ·          Inne zmiany   Część III – Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (0,5h) ·          Aktualny stan prac legislacyjnych ·          Prezentacja założeń nowelizacji o     Wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi o     Zmiany dot. przetargów na odbiór oraz na zagospodarowanie odpadów o     Zmiany dot. selektywnej zbiórki opadów, w tym bioodpadów o     Zmiany dot. ustalania stawki opłaty za odbiór odpadów   Blok II – Konsekwencje ostatnich zmian na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi (2h)   Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska ·          nowe stawki opłat ·          warunki obniżenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 05 99 ·          zasady badania próbek składowanych odpadów i podmioty uprawnione do dokonywania badań ·          kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, a wysokość opłat za składowanie odpadów komunalnych ·          narzędzia prawne służące zwiększaniu poziomów recyklingu   Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców ·          zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej ·          zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności – uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ·          ponowny wpis do rejestru ·          konsekwencje nieosiągnięcia poziomów recyklingu przez odbierającego odpady   Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów o     główne zasady transportu odpadów o     wymagana dokumentacja o     oznakowanie środków transportu o     nowe uregulowania przewozu odpadów niebezpiecznych   Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów o     Zakres obowiązków ciążących na gminie i sankcje za ich nieprzestrzeganie o     Sprawozdania skupów surowców wtórnych   Blok III – Wyzwania na kolejne lata (0,5h) ·          Gospodarka o obiegu zamkniętym o     istota GOZ o     perspektywa zmian o     Idea „Regionalnego Centrum Recyklingu” o     case study ·          Pytania do prowadzącego         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETCZNA. AUDYT ENERGETYCZNY i AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
25 października 2018 - 25 października 2018
EFEKTYWNOŚĆ   ENERGETYCZNA   - audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej w kontekście wypełniania obowiązków przed Prezesem URE   Warszawa, 25 października 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A       9:00       -     9:30                                          Rejestracja uczestników, powitalna kawa   9:30   - 10:00                                    Wprowadzenie - działania instytucjonalne i podmiotowe na rzecz poprawy efektywności energetycznej -   w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1), oraz w kontekście ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831)   Pojęcie i charakterystyka efektywności energetycznej w rozumieniu: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1); ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TRAKTATU z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 187, str. 1), i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej   10:00   - 11:15                                      Świadectwo efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) jako legitymizowane potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, o których mowa w art. 19 ustawy o efektywności energetycznej oraz obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (MP z 2016 r. poz. 1184)   Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej   Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie - przez Prezesa URE - świadectwa efektywności energetycznej: a) Wnioskodawca będący podmiotem u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju , służące poprawie efektywności energetycznej; b) Wnioskodawc a będący podmiotem upoważnionym   – w trybie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej – przez podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Podmiot uprawniony do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej     11:15     -     11:30       Przerwa na kawę   11:30     -   13:15       Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej – c.d.   Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie wydania świadectwa efektywności energetycznej (z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w części ogólnej i części dotyczącej wydawania zaświadczeń dla podmiotu ubiegającego się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego)   Podmiot upoważniony a pełnomocnik (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego) - zakres uprawnień   Rozwiązania praktyczne – dyskusja (coaching)   13:15   -   14:00 Lunch   14:00   -   15:00 Elementy i zakres wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dane Wnioskodawcy; określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej; miejsce lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; ilość energii finalnej [toe], planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; wskazanie - w latach kalendarzowych - okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; audyt efektywności energetycznej ; oświadczenie w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego , zastępujące pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń       Braki w zakresie wniosku, ich uzupełnienie i konsekwencje nieuzupełnienia w  terminie wyznaczonym przez organ (pozostawienie wniosku bez rozpoznania)   Świadectwo efektywności energetycznej - elementy, wartość świadectwa i wynikające stąd prawa majątkowe oraz informacja o wydanych świadectwach (BIP URE)   Zawiadomienie Prezesa URE o wykonanym przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach tego samego rodzaju , służących poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej oraz oświadczeniem w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego   Audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej (od równowartości 100 toe średnio w ciągu roku)       15:00   -    16:00 Audyt efektywności energetycznej - jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacja a audyt energetyczny - jako procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii   Duży przedsiębiorca - obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiadomienia Prezesa URE o średniorocznych oszczędnościach energii finalnej i kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE na podmioty, które nie dopełniły obowiązku audytowego   16:00 – 16:30 Podsumowanie i dyskusja (coaching)         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
AKCYZA - nowelizacja ustawy
30 października 2018 - 30 października 2018
Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Georgia",serif; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ 30 października 2018r., Warszawa   Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51,   XXXII piętro     Rejestracja uczestników, kawa powitalna: 9:15 Szkolenie: 9:30 – 15:30/16:00   1.         Obecny system rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: a.        Definicja ubytków wyrobów akcyzowych; b.        Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych; 2.        Proponowane zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: a.        Nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych; b.        Zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych; 3.        Obecny system przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in. a.        Kategorie zwolnień od akcyzy; b.        Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy; c.        Kategorie przypadków objętych możliwością zastosowania zerowej stawki akcyzy; d.        Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy; 4.        Proponowane zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.          a.        Nowe obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw; b.        Nowe obowiązki formalne w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw; 5.        Obecny system przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 6.        Proponowane zmiany w zakresie systemu przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 7.        Obecny system stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. 8.       Proponowane zmiany w zakresie systemu stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. 9.        Obecne regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. 10.    Proponowane regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. 11.      Zmiany w zakresie obrotu olejami opałowymi – od 1 stycznia 2019 r. : a.        Wprowadzenie instytucji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych. b.        Elektroniczny system oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego.       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1 2

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl