STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

EKSPLOATACJA KOTŁÓW WR-10 - procesy spalania
20 kwietnia 2017 - 30 grudnia 2018
Szanowni Państwo, Zapraszamy do organizacji szkolenia dedykowanego z zakresu  EKSPLOATACJI KOTŁÓW WR - PROCESY SPALANIA .  Szczegółowy program na życzenie. Zapraszam do współpracy Anna Janiga MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 e-mail: ajaniga@master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
KOGENERACJA 2019- nowy system wsparcia
19 grudnia 2018 - 19 grudnia 2018
KOGENERACJA 2019 - NOWY SYSTEM WSPARCIA 19 grudnia 2018r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. CHłodna 51, XXXII pietro     Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. 27 listopada 2018 r.  ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji została skierowana do prac w Sejmie. Celem ustawy jest m.in. rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych. Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, które zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW. Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczególności do rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich. Nowe mechanizmy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celów wdrożenia nowych mechanizmów jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, która może zostać zapewniona poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych źródłach. Szczególne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do których należy większość aktywów ciepłowniczych, w szczególności w małych miejscowościach. Nowa odsłona projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborów przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytwórczych w kogeneracji. PROGRAM       8:30 -9:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa             9:00 – 10:00  Przygotowanie jednostki kogeneracji do sprawozdania rocznego       i audytu jednostki akredytowanej – jak uniknąć ewentualnych błędów:       § formalno – prawne wymogi wniosku o wydanie „korekcyjne” i/lub umorzenie „korekcyjne” świadectwa pochodzenia z kogeneracji;       § obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego;       § sprawozdanie roczne - zakres wymaganych informacji;       § opinia jednostki akredytowanej;            10:00 – 10:45 Ustawa o CHP – projekt przyjęty przez Radę Ministrów – przepisy ogólne         a.. nowe definicje, w tym w szczególności:       istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, publiczna sieć ciepłownicza, premia gwarantowana, premia kogeneracyjna                    10:45 – 11:30  Ogólne zasady nowych mechanizmów wsparcia         a.. zakres podmiotowy – kto może skorzystać z nowych mechanizmów wsparcia;         b.. podstawowe zasady wsparcia – wsparcie dla jednostek nowych,         zmodernizowanych oraz istniejących;         c.. maksymalny okres wsparcia;         d.. ograniczenie możliwości łączenia wsparcia;         e.. ograniczenie nadwsparcia- zasady uwzględniania pomocy inwestycyjnej;            11:30 – 13:00  Aukcje CHP - zasady uczestnictwa         a.. prekwalifikacja jednostek - warunki przystąpienia do aukcji;         b.. aukcja – tryb i zasady przeprowadzenia;         c.. weryfikacja wygranych ofert;         d.. obowiązki i uprawnienia podmiotu po wygraniu aukcji.                    13:00 – 14:00  Lunch             14:00 – 15:45  System wsparcia w formie premii gwarantowanej         a.. procedura dopuszczenia do systemu;         b.. wypłata premii;         c.. obowiązki wytwórcy energii po uzyskaniu dopuszczenia;              Wsparcie dla jednostek kogeneracji o mocy od 50MW         a.. procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej;         b.. wypłata premii;         c.. obowiązki wytwórcy energii;         d.. procedura dopuszczenia do systemu premii kogeneracyjnej indywidualnej;         e.. zasady przeprowadzenia naboru;         f.. zasady rozstrzygnięcia naboru         g.. wypłata premii po rozstrzygnięciu naboru;        Zasady kształtowania zapotrzebowania na energię – obowiązki ME       Opłata kogeneracyjna            15:45-16:30 Obowiązki informacyjne wytwórców energii i uprawnienia kontrolne Prezesa URE       Kary pieniężne       Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe            16:30 Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów      INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 ajaniga@master-institute.pl, www.master-institute.pl  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETCZNA. AUDYT ENERGETYCZNY i AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
03 marca 2019 - 03 marca 2019
EFEKTYWNOŚĆ   ENERGETYCZNA   - audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej w kontekście wypełniania obowiązków przed Prezesem URE   Warszawa, 2019       9:00       -     9:30                                          Rejestracja uczestników, powitalna kawa   9:30   - 10:00                                    Wprowadzenie - działania instytucjonalne i podmiotowe na rzecz poprawy efektywności energetycznej -   w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1), oraz w kontekście ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831)   Pojęcie i charakterystyka efektywności energetycznej w rozumieniu: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1); ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TRAKTATU z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 187, str. 1), i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej   10:00   - 11:15                                      Świadectwo efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) jako legitymizowane potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, o których mowa w art. 19 ustawy o efektywności energetycznej oraz obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (MP z 2016 r. poz. 1184)   Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej   Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie - przez Prezesa URE - świadectwa efektywności energetycznej: a) Wnioskodawca będący podmiotem u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju , służące poprawie efektywności energetycznej; b) Wnioskodawc a będący podmiotem upoważnionym   – w trybie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej – przez podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Podmiot uprawniony do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej     11:15     -     11:30       Przerwa na kawę   11:30     -   13:15       Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej – c.d.   Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie wydania świadectwa efektywności energetycznej (z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w części ogólnej i części dotyczącej wydawania zaświadczeń dla podmiotu ubiegającego się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego)   Podmiot upoważniony a pełnomocnik (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego) - zakres uprawnień   Rozwiązania praktyczne – dyskusja (coaching)   13:15   -   14:00 Lunch   14:00   -   15:00 Elementy i zakres wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dane Wnioskodawcy; określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej; miejsce lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; ilość energii finalnej [toe], planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; wskazanie - w latach kalendarzowych - okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; audyt efektywności energetycznej ; oświadczenie w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego , zastępujące pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń       Braki w zakresie wniosku, ich uzupełnienie i konsekwencje nieuzupełnienia w  terminie wyznaczonym przez organ (pozostawienie wniosku bez rozpoznania)   Świadectwo efektywności energetycznej - elementy, wartość świadectwa i wynikające stąd prawa majątkowe oraz informacja o wydanych świadectwach (BIP URE)   Zawiadomienie Prezesa URE o wykonanym przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach tego samego rodzaju , służących poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej oraz oświadczeniem w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego   Audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej (od równowartości 100 toe średnio w ciągu roku)       15:00   -    16:00 Audyt efektywności energetycznej - jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacja a audyt energetyczny - jako procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii   Duży przedsiębiorca - obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiadomienia Prezesa URE o średniorocznych oszczędnościach energii finalnej i kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE na podmioty, które nie dopełniły obowiązku audytowego   16:00 – 16:30 Podsumowanie i dyskusja (coaching)         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl