STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Założenia ustawy o rynku mocy w Polsce - kierunki i perspektywy rozwoju
14 listopada 2017 - 14 listopada 2017
  Założenia ustawy o rynku mocy w Polsce - kierunki i perspektywy rozwoju RYZYKA I STRATEGIE     14 listopada 2017r., Warszawa Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, XXXII piętro     25 października 2017 – I czytanie projektu ustawy RYNEK MOCY           PROGRAM: 9:30 – 9:45 Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy:       ü   Projekt ustawy o rynku mocy druk sejmowy     ü   Aktualny stan prac.     9:45 – 11:30 Struktura i podstawowe podmioty rynku:   Cenobiorca, cenotwórca, dostawca mocy a jednostka fizyczna. Aukcja na moc – rodzaje w ujęciu definicyjnym. Jednostka wytwarzania a jednostka redukcji. Obowiązek mocowy. Zakres działania oraz rola organów administracji Zadania zarządcy rozliczeń.               11:45 – 13:40 Metodyka analizy kosztów Rynku Mocy   Krzywa zapotrzebowania na moc Podaż mocy Ceny ofertowe na RM wyniki Ryzyka i strategie na rynku mocy Symulacja pierwszej aukcji na Okres Dostaw w 2022 roku         13:40 – 14:10 lunch     14:15 – 15:00 Aukcja – warunki i zasady:     A.     „Rundy aukcji”,     B.      Planowane parametry aukcji głównej i aukcji dodatkowych,     C.   Prognozowane zapotrzebowanie na moc.     D.      Zasady rozstrzygnięcia aukcji,     E.    Zabezpieczenia finansowe.         15:00 – 15:40 OSP i OSD a rynek mocy – zadania i funkcje: dr Zdzisław Muras     A.       Certyfikacja– ogólna a certyfikacja do aukcji głównej i dodatkowych..     B.       Rejestr rynku mocy.     C.       Opłata mocowa.     D.       Regulamin rynku mocy.       15:40 – 16:45 Umowa mocowa i wtóry obrót mocą.   Wykonanie obowiązku mocowego i wynagrodzenie za jego wykonanie. Rozstrzyganie sporów i kary pieniężne. Przepisy wprowadzające i intertemporalne.   Do udziału zapraszamy: Elektrownie konwencjonalne; Elektrociepłownie; DSR; Magazyny energii oraz OZE pod warunkiem jednak, że nie korzystają z innego modelu wsparcia     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
TARYFA DYSTRYBUCYJNA KROK PO KROKU
09 listopada 2017 - 10 listopada 2017
 „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku”   9-10 listopada 2017r., Warszawa WTT ul. Chłodna 51, XXXII piętro   PROGRAM: 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:45 Praktyczne omówienie   rozporządzenia ws. kalkulacji taryf dla energii elektrycznej Struktura taryfy Zasady podziału na grupy taryfowe Wymagania   wobec   kalkulacji   stawek opłat Warunki   stosowania taryfy – wymagania   wobec   tekstu taryfy 9:45 – 11:15 Praktyczne omówienie   założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw   sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE Zestawienie   dokumentów   źródłowych Źródła   informacji   i weryfikacji danych we wniosku taryfowym Założenia do kalkulacji przychodu   regulowanego Klasyfikacja i podział kosztów na grupy taryfowe Koszty operacyjne – ocena poziomu uzasadnionego w OSD i OSDn, Amortyzacja Podatki od majątku sieciowego Zasady wynagradzania kapitału 11:15 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:30 Praktyczne omówienie   założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw   sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE ciąg dalszy Różnica bilansowa –   ocena poziomu poziom uzasadnionego Tranzyty energii Koszt zakupu usług przesyłowych   od PSE SA lub usług dystrybucyjnych od   nadrzędnego OSD Pozostałe elementy przychodu   regulowanego Przychód planowany   do kalkulacji stawek opłat Planowana wielkość i struktura nośników Opłaty za przyłączenie Kalkulacja stawek   opłat abonamentowych Analiza rodzajów grup taryfowych Tekst taryfy Analiza skutków   dla odbiorców stopień uzmiennienia   kosztów stałych reklasyfikacja   kosztów   do grup taryfowych 13:30 – 14:15 lunch 14:15 – 15:00 Plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy Przełożenie wyników uzgodnienia projektu   planu rozwoju na kalkulację taryfy 15:00 – 16:00 Skutki taryfowe regulacji jakościowej Ogólne zasady funkcjonowania   mechanizmu   regulacji jakościowej Kluczowe wskaźniki jakości Zasady uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na kalkulację przychodu   regulowanego 16:00 – 17:00 Pułapki i niuanse postępowania ws zatwierdzenia taryfy Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego       - dla   dystrybucji       - dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo 17:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
PRAWO WODNE
18 października 2017 - 25 października 2017
Nowe Prawa wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych   szkolenie   18 października 20174., Katowice 25 października 2017r., Warszawa     Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę - Prawo wodne. Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), ale obejmie także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisy regulujące zasady planowania i zagospodarowanie przestrzennego. Warto przy tym zauważyć, iż omawiana reforma prawa wodnego wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r. Jej skutkiem będzie m.in. wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Wprowadzenie opłat za usługi wodne jest związane koniecznością implementacji przez Polskę dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Opłaty za usługi wodne są instrumentem ekonomicznym, który ma zapewnić realizację zasady „zwrotu kosztów usług wodnych” i związanej z nią zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotą tego instrumentu jest założenie, że użytkownicy wody, a więc podmioty wykorzystujące wodę w swojej działalności, mają ponosić adekwatne koszty finansowe z tego tytułu. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązujących obecnie   zwolnień   z   obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody oraz wprowadzaniu ścieków do wód. Zmiany bezpośrednio wpłyną także na sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mianowicie, od 1 stycznia 2018 r. opłatą za usługi wodne zostanie objęty m.in. pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej. Co więcej, ustawodawca wprowadził opłatę za deszczówkę oraz inne obciążenia, które mogą uderzyć w przedsiębiorstwa przemysłowe. Nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla, w tym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.             Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań jakie czekają przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze w związku z wejściem w życie nowego prawa wodnego.   Adresaci szkolenia: przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych   Program szkolenia Blok I – Wprowadzenie ·          Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji ·          Zasoby wodne w świetle nowego prawa wodnego o     Istota zlewniowego gospodarowania zasobami wodnymi ·          Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej o     Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o     Zadania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarki wodnej w świetle nowych regulacji prawnych   Blok II – Zagadnienia szczegółowe ·          Finansowanie systemu gospodarki wodnej o     Opłaty za usługi wodne – porównanie nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami o     Rodzaje opłat o     Podmioty obowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne o     Podmioty obowiązane do pobierania opłat za usługi wodne o     Środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne o     Opłata za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty) ·          Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego o     Pozwolenia wodnoprawne o     Zgłoszenia wodnoprawne o     Oceny wodnoprawne o     Decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego   zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych o     Kwestie proceduralne oraz intertemporalne ·          Ochrona wód o     Cele i zasady ochrony wód o     Właściwe organy i ich kompetencje o     Tryb ustanawiania stref ochronnych     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
USTAWA o OZE - założenia nowelizacji
26 września 2017 - 26 września 2017
                                                   USTAWA O OZE – kolejne otwarcie – ostatnie nowelizacje   26 września 2017 r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro sala W1-W4   Najważniejsze zagadnienia: Podstawy prawne Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży w systemie aukcyjnym Wyrównanie szans dla jednostek korzystających z pomocy i pozostałych do wygrania aukcji Sprzedawca zobowiązany – co nowego  Zmiany w zakresie systemów wsparcia – świadectwa, aukcje, prosument, FIT i FIP Co nowego w systemie kar Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji   PROGRAM: Najważniejsze zagadnienia: Podstawy prawne – ustawa z dnia 14.08.2017 r. Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży w systemie aukcyjnym Wyrównanie szans dla jednostek korzystających z pomocy i pozostałych do wygrania aukcji Sprzedawca zobowiązany – co nowego  Zmiany w zakresie systemów wsparcia – świadectwa, aukcje, prosument, FIT i FIP Co nowego w systemie kar Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji   PROGRAM: 8:30 -9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:15:00 Podstawy prawne – ustawa z dnia 14.08.2017 r. rozporządzenia i projekty rozporządzeń np. dotyczące biomasy   9:15 – 9:45 Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje: Zmiany dotyczące paliw – nowe rodzaje biomasy i toryfikat Rezygnacja z definicji biomasy lokalnej i co dalej rodzaje biomasy przy wykorzystaniu których będzie można korzystać z systemów wsparcia. Zmiany dotyczące pojęcia instalacji OZE, dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE Definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących 9:45 – 10:40 Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia: a)       Nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej b)      Nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej c)       Wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy d)      Zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji e)      Obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej f)        Pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP g)       Korygowanie ceny w systemie FiT i FiP   11:00 – 11:15 przerwa na kawę 10:40 – 13:15 Zmiany w zakresie systemów wsparcia:                                  a. Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia   zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia nowy poziom opłaty zastępczej (nowela z 20.07.2017 r.) nowe zasady obligatoryjnego umarzania świadectw – kiedy można uiścić opłatę i nie trzeba umarzać świadectw  Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych Zmiany w systemie aukcyjnym: nowości w obszarze prekwalifikacji zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących nowość – 3-letni harmonogram sprzedaży energii z OZE nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście nowości w obszarze przeprowadzania aukcji zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80% nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej w tym dla hybryd OZE nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji, w tym kontrole zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji 13:15 – 14:00 lunch 14:00 15:30 Zmiany w zakresie systemów wsparcia – ciąg dalszy Nowe rodzaje wsparcia – stała cena: kiedy FiT a kiedy FiP zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu nowy system a dotychczasowe wsparcie FiT i FiP dla nowych jednostek opłata rezerwacyjna FiT i FiP a obowiązki regulatora sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosku FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE i zasady przenoszenia praw z aukcji 15:30 – 15:45 Co nowego w systemie kar 15:45 – 16:15 Przepisy przejściowe: a)       dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji b)      określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2017 r. c)       sprzedaż energii po wybudowaniu instalacji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście d)      przejście do systemu FiT lub FiP e)      wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2017 r. f)        aukcja „papierowa”       16:15 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów     INFORMACJE I REJESTRACJA:   tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w energetyce
26 września 2017 - 26 września 2017
Pozasądowe  rozwiązywanie sporów konsumenckich w energetyce  - Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE     seminarium   26 września 2017r., Warszawa       9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa   9:30 – 10:30 Wprowadzenie – podstawowe pojęcia (ADR, mediacja a negocjacje,  definicja: konsumenta, przedsiębiorcy , odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, prosumenta będącego konsumentem , przedsiębiorstwa energetycznego) Pozasądowe rozwiązywanie sporów Rozstrzyganie sporów przez Prezesa URE (art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne) Sądowe rozstrzyganie sporów Rola rzeczników konsumentów   10:30 – 11:30 Cel i potrzeba wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, czyli ustawy o ADR - nawiązanie do pakietu legislacyjnego zawierającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE oraz dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywy ADR) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 524/2013 oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2014 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenia ODR)   11:30 – 12:00 Mieszany system ADR (czym jest ADR, współwystępowanie zarówno biznesowych podmiotów ADR jak i podmiotów ADR o charakterze publicznym) Rejestr podmiotów ADR prowadzony przez Prezesa UOKiK Wniosek o wpis do rejestru Prezesa UOKiK i wpis jako warunek konstytutywny   12:00 – 12:30 Pytania - dyskusja   12:30 – 13:30 Przerwa na lunch 13:30 – 15:00 Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie URE i jego rola w rozwiązywaniu spraw spornych w świetle ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie wprowadzonym do porządku prawnego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823): -           procedura i ekonomika postępowania; -           zakres przedmiotowy i podmiotowy spraw (postępowanie reklamacyjne, kto, kiedy i w jakim zakresie może wystąpić z wnioskiem do Koordynatora d.s. negocjacji przy Prezesie URE o polubowne rozwiązanie sporu, wniosek o wszczęcie postępowania ): -           czy i kiedy może mieć miejsce odmowa załatwienia sprawy spornej przez Koordynatora d.s. negocjacji przy Prezesie URE ; -           koszty i czas postępowania przed Koordynatorem d.s. negocjacji przy Prezesie URE   15:15 – 15:30 Obowiązek informacyjny przedsiębiorstw energetycznych wobec podmiotów uprawnionych w zakresie wskazanym w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich 15:30 – 16:00 Korzyści z polubownego sposobu rozwiązywania sporów na rynku energetycznym       Koszt uczestnictwa: 990 PLN + VAT/osoba 890 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób i kolejnych Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br dysponujemy ograniczoną ilością miejsc     INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
Wybrane problemy podatkowo-księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej
14 września 2017 - 14 września 2017
  Wybrane problemy podatkowo - księgowe w branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej   14 września 2017r., Warszawa     Koszt uczestnictwa: 990 PLN + VAT/osoba 890 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób zgłoszenia przyjmujemy do 8.09.br. INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl    

więcej
 
AKCYZA 2017 – energia elektryczna, gaz, węgiel
31 sierpnia 2017 - 31 sierpnia 2017
    AKCYZA 2017 – energia elektryczna, gaz, węgiel       31 sierpnia 2017 r., Warszawa       PROGRAM AKCYZA: 9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna Szkolenie trwa: 9:30 – 17:00 Szkolenie obejmuje materiały szkoleniowe, prezentację w wersji elektronicznej, przerwy kawowe oraz lunch I. Akcyza w obrocie energią elektryczną 1. Wprowadzenie - Akcyza od energii elektrycznej – podstawowe pojęcia - Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie energią elektryczną - Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń 2. Zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej ‒ Katalog zwolnień dla energii elektrycznej a) produkcja energii elektrycznej oraz podtrzymywania produkcji b) produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu c) pozostałe zwolnienia ‒ Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące energii elektrycznej 3. Nowe preferencje w energii elektrycznej - Nowe zwolnienia dla energii elektrycznej - Wprowadzenie pojęcia zakładu energochłonnego - Nowy mechanizm zwrotu akcyzy - Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące nowych zwolnień 4. Straty energii elektrycznej - Regulacje akcyzowe dotyczące strat energii elektrycznej - Praktyka MF w zakresie strat energii elektrycznej 5. Rozliczanie akcyzy od energii elektrycznej - Powstawanie obowiązku podatkowego - Sprzedaż energii elektrycznej - Zużycia energii elektrycznej - Zmiany w zakresie faktur VAT - Zasady prowadzenia ewidencji energii elektrycznej - Deklaracje akcyzowe II. Akcyza w obrocie gazem oraz zmiany w wyrobach energetycznych 1. Wprowadzenie - Akcyza od wyrobów gazowych – podstawowe pojęcia (PPG i FNG) - Czynności i transakcje podlegające akcyzie w obrocie gazem ziemnym - Praktyczne problemy wynikające z interpretacji i orzeczeń 2. Zwolnienia dla wyrobów gazowych a) Katalog zwolnień dla wyrobów gazowych ‒ energochłonność ‒ systemy „pro-środowiskowe” ‒ kogeneracja ‒ produkcja energii elektrycznej ‒ pozostałe b) Nowelizacja akcyzy w zakresie zwolnień dla wyrobów gazowych c) Warunki korzystania z poszczególnych zwolnień d) Rozstrzygnięcia MF, WSA i NSA dotyczące wyrobów gazowych 3. Rozliczanie akcyzy od obrotu gazem a) Powstawanie obowiązku podatkowego b) Sprzedaż wyrobów gazowych c) Zużycie wyrobów gazowych d) Straty wyrobów gazowych e) Stawka na wyroby gazowe f) Zmiany w zakresie faktur gazowych g) Zasady prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych h) Deklaracje akcyzowe 4. Transakcje transgraniczne wyrobami gazowymi a) WNT i import wyrobów gazowych b) WDT i eksport wyrobów gazowych 5. Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zwolnieniach dla wyrobów węglowych Zmiany od 1 LIPCA 2017 r. w zwolnieniach dla wyrobów węglowych podstawowe pojęcia (PPW i FNW) przedmiot opodatkowania straty węgla Połączenie zwolnienia dla zakładu energochłonnego ze zwolnieniem zw. z systemami „pro-środowiskowymi” – Konsekwencje prawne ww. zmiany – Inwentaryzacja stanu węgla Koszt uczestnictwa: 890 PLN + VAT/osoba 790 PLN + VAT/osoba – przy zgłoszeniu od 2 osób zgłoszenia przyjmujemy do 25.08.br.   INFORMACJE I REJESTRACJA: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE
21 czerwca 2017 - 21 czerwca 2017
                                          SYSTEM WSPARCIA OZE   21 czerwca 2017r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro sala W11    

więcej
 
Opracowanie i aktualizacja IRiESD
20 czerwca 2017 - 20 czerwca 2017
Przedsiębiorstwa przemysłowe – opracowanie i aktualizacja IRiESD oraz jej dostosowanie do nowej usługi dot. redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (IP-DSR)     20 czerwca 2017r., Warszawa   Miejsce szkolenie: GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) AL. Jerozolismkie 123A, XXVI piętro   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
SKŁADOWANIE WĘGLA Bełchatów
08 czerwca 2017 - 08 czerwca 2017
Składowanie węgla 8 czerwiec 2017r., Słok k/Bełchatowa, hotel WODNIK Szkolenia trwa: 9:00 – 16:30 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 13:00 – 13:45 lunch           1. Przepisy prawne dotyczące utrzymywania zapasów paliw; 2.   Zasady składowania węgla według normy PN-G-07010:1994: ·         Zasady projektowania i budowy składowisk; ·         Sypanie zwałów węgla; ·         Czas bezpiecznego składowania węgla. 3.       Kontrola składowanego węgla: ·         Pomiar temperatury; ·         Zapobieganie i zwalczanie pożarów składowanego węgla. 4.       Czynniki powodujące pogorszenie parametrów jakościowych składowanego węgla: ·         Zmiany parametrów jakościowych węgla; ·         Rozpad ziaren; ·         Utlenianie ·         Unoszenie, spłukiwanie, wgniatanie w podłoże. 5.Dopuszczalne ubytki węgla podczas transportu i składowania: ·         Podstawy prawne szacowania ubytków naturalnych podczas składowania węgla; ·         Wyznaczanie dopuszczalnych ubytków węgla podczas tworzenia składowiska, składowania i zabierania węgla ze składowiska; ·         Zasady kwalifikowania ubytków powstających podczas składowania węgla. 6.Pomiary jakościowe węgla: ·         Parametry jakościowe niezbędne do oceny właściwości węgli; energetycznych; ·         Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych; ·         Przygotowanie próbek do badań. 7. Wyznaczanie ilości węgla na zwale:    ·         Wyznaczanie ciężaru objętościowego i nasypowego oraz zasady ich stosowania; ·         Obliczanie ilości węgla na zwale.   INFORMACJE I REJESTRACJA: telefon 22 243 90 03 , mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl      

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl