STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

Nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)
06 kwietnia 2017 - 06 kwietnia 2017
Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w procesie uzyskiwania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS)                                                                                                                                                                                               szkolenie   6 kwietnia 2017r., KATOWICE Hotel Best Western Premier, ul. Bytkowska 1 A    

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
23 marca 2017 - 23 marca 2017
  Efektywność energetyczna anno domini 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek   Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego oraz audytor 9.00-09.30 Regulacje europejskie i krajowe:   ·           dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.; ·           założenia zmiany dyrektywy 2012/27, tzw. pakiet zimowy – funkcjonowanie systemu do 2030 r.? ·           podstawy prawne systemu w Polsce. 9.30-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej – realizacja przedsięwzięcia efektywnościowego, jako podstawa nowego systemu wsparcia:   ·           najważniejsze definicje – energia finalna i odbiorca końcowy - podstawa ustawy o efektywności energetycznej; ·           zakres podmiotowy stosowania ustawy; ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy; ·           nowe sposoby rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           zakres przedsięwzięć, które mogą zostać przedstawione na potrzeby realizacji obowiązku – czy istnieją jakieś ograniczenia? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy; ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-13.15  Ustawy o efektywności energetycznej – audyty ·           praktyczna strona potwierdzania ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby regulacji określonych w nowej ustawie o efektywności energetycznej: Ø   audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności; Ø   rodzaje audytów oraz minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania; Ø   weryfikacja audytów efektywności energetycznej i uzyskanych oszczędności energii; Ø    nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej; Ø   czy istniej minimalny zakres wymagań dla audytora ? ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja: Ø   podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku; Ø   zasady realizacji obowiązku; Ø   wykonawca audytu; Ø   minimalny wymagany przepisami zakres informacji w audycie; Ø   informowanie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu; Ø   obowiązek, jako regulacja której umiejętna realizacja może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorcy; Ø   zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu. 13.15.14.00 Lunch 14.00-15.15  Ustawy o efektywności energetycznej – białe certyfikaty ·           nowy zakres przedsięwzięć za które można uzyskać białe certyfikaty; ·           wyłączenia i ograniczenia w zakresie korzystania z systemu białych certyfikatów; ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           świadectwa za przedsięwzięcia „nie dające” oszczędności energii finalnej; ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej; ·           kontrole przeprowadzane przez organ regulacyjny; ·           okres przejściowy – jak nie stracić posiadanych stracić świadectw i jak je uzyskać za „stare” przedsięwzięcia; ·           okresy ważności białych certyfikatów ze „starego” i „nowego” systemu 15.15 – 15.45 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów za 2016, 2017 i lata następne ·           dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”: Ø   dwa okresy rozliczeniowe za 2016 r. – najważniejsze daty i podejmowane czynności przez przedsiębiorców; Ø   podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów; Ø   zakres przedmiotowy obowiązku; Ø   opłata zastępcza; ·           ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności. 15.45-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych ·         jak długo można rozliczać „stary system” – podmioty korzystające z systemu wsparcia oraz  podmioty zobowiązane, ·         rozliczenie za brak realizacji obowiązku realizacji przedsięwzięcia lub umorzenia białych certyfikatów – podmioty zobowiązane; ·         zasady wymiaru kar pieniężnych przez prezesa URE.   * DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). Drugi wykładowca - audyty

więcej
 
Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
  Podatkowe i prawne systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych Jak z nich skorzystać w praktyce?   28 lutego 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa budynek MILLENNIUM PLAZA   Od 1 stycznia 20 17 r . przedsiębiorcy mogą składać wnioski o częściowy zwrot akcyzy od energii elektrycznej w trybie preferencji dla tzw . zakładów ener gochłonnych za 2016 r. Stosowanie tej preferencji, a w szczególności metoda kalkulacji tzw. współczynnika energochłonności, którego spełnienie warunkuje możliwość otrzymania zwrotu rodzi szereg wątpliwości. P oja wiło się wiele interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych w zakresie tego zwolnienia, które nie w ą tpliwe za wierają sz er eg wskazówek co do stosowania ww. przepisów . Z dniem 1 stycznia weszły w życie tzw . zwolnienia procesowe obejmujące energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych, metalurgiczny ch, elektrolitycznych oraz do ce lów r edukcji chemicznej . Mimo, że przepisy ww. zakresie obowiązują już sponad rok nadal są wątpliwości co do ich stosowania. Ponadto, w d alszym ciągu tzw . „ duzi” odbiorcy przemysłowi mają szansę w określonych przypadkach skorzystać ze zwolnienia dla energii eklektycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł. Z powyższego wynika, że przepisy przewidują szereg preferencji dla podmiotów energochłonnych, które wykorzystują znaczne ilości energii elektrycznej w swojej działalności. Wątpliwości budzi niejednokrotnie to, jakie warunki nale ży spełnić, ab y bezpiecznie skorzys tać z ty ch pr ef er encji i efektywnie zr edukować koszty akc yzy na energię elek try czną w firmie .     Z apraszamy Państwa na szkolenie: informacje i rejestracja biuro@master-institute.pl; telefon: 604 050 480    

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE
28 lutego 2017 - 28 lutego 2017
Szkolenie System wsparcia OZE w dniu 28 lutego  br GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A, piętro XXVI, sala D   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 8:30 – 9:00   Parking miejski lub podziemny w budynku (wjazd od ul Nowogrodzkiej) – we własnym zakresie.   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem: tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl  

więcej
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek
31 stycznia 2017 - 31 stycznia 2017
    Efektywność energetyczna  anno domini  2017 - jak pozyskać białe certyfikaty a jak rozliczyć obowiązek  SZKOLENIE 31 stycznia 2017r.,  Efektywność energetyczna  to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.   Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 - 2005 (artykuł 4 Ustawy o efektywności energetycznej). Działania służące poprawie efektywności energetycznej  obejmują promocję wykorzystania ciepła użytkowego z wysokosprawnej kogeneracji, odnawialnych źródeł energii, wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, systemu dobrowolnych umów, systemów zarządzania energią i audytów energetycznych. Poprawie efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.)) służą w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć: Izolacja instalacji przemysłowych. Przebudowa lub remont budynków. Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. Odzysk energii w procesach przemysłowych. Ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach. Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.   Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej został ogłoszony, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”  (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. (Monitor Polski Dz.U. RP z 11.01.2013 r. poz.15).

więcej
 
KOGENERACJA 2016 w praktyce. Rozliczenie roku i gwarancje pochodzenia
15 grudnia 2016 - 15 grudnia 2016
  KOGENERACJA 2016 – w praktyce rozliczenie roku i gwarancje pochodzenia   15 grudnia 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR Millennium Plaza, AL. Jerozolimskie 123A XV piętro sala 3   Rejestracja uczestników i kawa powitalna 9:30 - 10:00 Celem warsztatów jest: §   Szczegółowe omówienie zmian w  postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z ostatnich nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne; §   Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE ( Dz.U.UE.C.2014.200.1); §   Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji; §   Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”); §   Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz o umorzenie „korekcyjne”; §   Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego; §   Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji ; §   Zaprezentowanie zasad uczestnictwa jednostki kogeneracji, stanowiącej instalację OZE w nowym mechanizmie wsparcia OZE – aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE .   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §   Możliwość pracy na przykładowych wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, w tym wnioskach „korekcyjnych”;   §   Możliwość pracy na przykładowym wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia z kogeneracji.

więcej
 
NOWA USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
08 grudnia 2016 - 08 grudnia 2016
  Ustawa o efektywności energetycznej Białe certyfikaty – aktualne i nowe „rozdanie”   8 grudnia 2016r., Katowice Best Western Premier Katowice ul. Bytkowska 1A     9.00-09.10   Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r. 9.10-11.00 Ustawa o efektywności energetycznej – najistotniejsze zmiany w stosunku do aktualnego systemu wsparcia:   ·           zakres przedmiotowy stosowania ustawy ·           nowe zasady uzyskania świadectw efektywności energetycznej – bark przetargu! ·           nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej, ·           nowe zasady rozliczenia obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza – co, kiedy, ile, jak? ·           rozliczać się po roku, dwóch a może trzech – jak to wybierać i realizować,  ·           wieloletnie okresy rozliczenia obowiązku a taryfy, ·           odbiorca energochłonny w świetle nowego obowiązku, ·           audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – nowy obowiązek i jego weryfikacja, ·           okres przejściowy – co i kiedy wygasa – jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek.   11.00-11.15 Przerwa kawowa 11.15-12.15 Ustawa o efektywności energetycznej – cd. 12.55-13.15 Przetarg efektywnościowy – prawo i s postrzeżenia praktyczne: czy to już ostatni przetarg, zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu, ·         wymagane dokumenty, ·         zakres wypełnienia deklaracji przetargowej, ·         zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu. ·         z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”, ·         ocena kwalifikacji poszczególnych przedsięwzięć efektywnościowych w świetle obwieszczenia i w praktyce, ·         audytor efektywności energetycznej  ·         Najczęstsze możliwe  uchybienia, w szczególności: Ø   błędy w karcie audytu i deklaracji przetargowej, Ø   opuszczenia, pominięcia, barki – zakres szczegółowości badania, Ø   zbieranie danych i metody obliczania oszczędności energii, Ø   brak korelacji danych w deklaracji przetargowej, karcie audytu  i innych dokumentach, Ø   inne najczęstsze popełniane uchybienia. 13.15.14.00 Lunch 14.00-14.45 Zasady „przyznawania” białych certyfikatów : ·         warunki uzyskania białego certyfikatu, ·         ile można uzyskać, ·         wartość białego certyfikatu ·         „rodzaje” białych certyfikatów, ·         wzór wniosku o białe certyfikaty, ·         prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów, ·         obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi ·         białe certyfikaty a nowy system. 15.45 – 15.30 Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów: ·       podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów, ·       zakres przedmiotowy obowiązku, ·       opłata zastępcza, ·       zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach – ciepło, energią elektryczna, gaz, ·       ile trzeba będzie zapłacić jeśli nie zrealizuje się własnej oszczędności, ·       dwa systemy – jeden podmiot rozliczany czyli „stary i nowy system efektywności energetycznej”. 15.40-16.00 Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych: ·       za brak realizacji przedsięwzięcia efektywnościowego – podmioty uprawnione, ·       za brak realizacji obowiązku zakupu białych certyfikatów – podmioty zobowiązane.  

więcej
 
SYSTEM WSPARCIA OZE PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
24 listopada 2016 - 24 listopada 2016
                         System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 24 listopada 2016r., Warszawa 8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z czerwca 2016 r. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia        Prowadzący: Zdzisław Muras, doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005)   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
POMOC PUBLICZNA W AUKCYJNYM SYSTEMIE WSPARCIA OZE
26 października 2016 - 26 października 2016
  Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii - stan prawny po nowelizacji ustawy OZE   26 października 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR, Al. Jerozolimskie 123A Seminarium pt. „Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii” ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dot. pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku ekspert ds. pomocy publicznejw aukcyjnym systemie wsparcia OZE Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji. Ta część seminarium zostanie poprowadzona przez eksperta ds. systemów wsparcia CHP i OZE.     Szkolenie poprowadzą:  ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE oraz ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP.   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
TARYFA DYSTRYBUCYJNA - KROK PO KROKU
07 października 2016 - 07 października 2016
   „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku” 7 października 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123A   PROGRAM 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:45 Praktyczne omówienie  rozporządzenia ws. kalkulacji taryf dla energii elektrycznej Struktura taryfy Zasady podziału na grupy taryfowe Wymagania  wobec  kalkulacji  stawek opłat Warunki  stosowania taryfy – wymagania  wobec  tekstu taryfy 9:45 – 11:15 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE Zestawienie  dokumentów  źródłowych Źródła  informacji  i weryfikacji danych we wniosku taryfowym Założenia do kalkulacji przychodu  regulowanego Klasyfikacja i podział kosztów na grupy taryfowe Koszty operacyjne – ocena poziomu uzasadnionego w OSD i OSDn, Amortyzacja Podatki od majątku sieciowego Zasady wynagradzania kapitału 11:15 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:30 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE ciąg dalszy Różnica bilansowa –  ocena poziomu poziom uzasadnionego Tranzyty energii Koszt zakupu usług przesyłowych  od PSE SA lub usług dystrybucyjnych od  nadrzędnego OSD Pozostałe elementy przychodu  regulowanego Przychód planowany  do kalkulacji stawek opłat Planowana wielkość i struktura nośników Opłaty za przyłączenie Kalkulacja stawek  opłat abonamentowych Analiza rodzajów grup taryfowych Tekst taryfy Analiza skutków  dla odbiorców stopień uzmiennienia  kosztów stałych reklasyfikacja  kosztów  do grup taryfowych 13:30 – 14:15 lunch 14:15 – 15:00 Plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy Przełożenie wyników uzgodnienia projektu  planu rozwoju na kalkulację taryfy 15:00 – 16:00 Skutki taryfowe regulacji jakościowej Ogólne zasady funkcjonowania  mechanizmu  regulacji jakościowej Kluczowe wskaźniki jakości Zasady uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na kalkulację przychodu  regulowanego 16:00 – 17:00 Pułapki i niuanse postępowania ws zatwierdzenia taryfy Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego       - dla  dystrybucji       - dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo 17:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów  

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl