STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
ARCHIWUM WYDARZEŃ

KOLOROWE CERTYFIKATY
27 lutego 2018 - 27 lutego 2018
Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii – systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej   27 lutego 2018, Warszawa Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51     Dyrektywa 2009/28/WE – OZE i dyrektywa 2012/27UE – efektywnościowo-kogeneracyjna: ·         Podstawowe założenia dyrektyw, w tym zakres ich oddziaływania na porządek krajowy (wyrok TSUE z 2 marca 2017 r., C-4/16, J.D. v. Prezes URE). ·         Pakiet zimowy – kierunki zmian prawodawstwa europejskiego w odniesieniu do OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej, co po 2020 r.?   Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego ·         Ustawa OZE - Świadectwa pochodzenia i energia elektryczna fizyczna: ·         Zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø   Rozdaje świadectw pochodzenia: ü   zielone, ü   brązowe i ü   niebieskie certyfikaty, Ø   Zasady łączenia certyfikatów OZE i CHP ·         Podmioty korzystające i czas wsparcia, ·         Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej, ·         Nowe zasady określenia poziomu obowiązku, ·         Kiedy trzeba realizować obowiązek wyłącznie świadectwami, w tym kierunki przygotowanych zmian, ·         Rozliczanie obowiązku – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane. ·         Przedsiębiorstwa przemysłowe. ·         System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.                   Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego ·         Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych – Prawo energetyczne: Ø     Zasady wydawania świadectw kogeneracyjnych,                       Rodzaje świadectw kogeneracyjnych: ·         żółte certyfikaty ·         fioletowe certyfikaty ·         czerwone certyfikaty Ø     Zakazy łączenia certyfikatów i współspalanie kogeneracyjne. Ø     Obowiązek przesłania i odbioru energii elektrycznej z kogeneracji.   Ø     Rozliczenie obowiązku kogeneracyjnego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane. Ø     Przedsiębiorstwa przemysłowe. ·         System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek   Krajowe systemy wsparcia bezpośredniego   ·         Zasady wydawania świadectw efektowności energetycznej, ·         Rodzaje świadectw efektywnościowych: ·         białe certyfikaty – obowiązująca ustawa efektywnościowa, ·         białe certyfikaty „przetargowe” – do kiedy obowiązują, ·         białe certyfikaty z okresu przejściowego – do kiedy obowiązują. ·         Zakazy łączenia certyfikatów i tzw. realizacji przedsięwzięcia. ·         Rozliczenie obowiązku efektywnościowego – zakres obowiązku i podmioty zobowiązane. ·         Przedsiębiorstwa przemysłowe. ·         System kar za niewypełnienie obowiązku – jak i do kiedy można zrealizować obowiązek.                            Kary pieniężne     ·         Zasady wymierzania kar pieniężnych zagadnienia wspólne. ·         Zasady wymierzania kar pieniężnych z ustawy OZE, Prawa energetycznego  i ustawy o efektywności energetycznej – rozwiązania szczególne. ·         Zasady odstąpienia od wymierzenia kary. ·         Zakres ochrony sądowej – odwołania od kar a obowiązek uiszczenia kary. ·         Zasady egzekucji kar.                           Świadectwa pochodzenia a gwarancje pochodzenia     INFORMACJE I REJESTRACJA: tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
KOGENERACJA W PRAKTYCE
07 lutego 2018 - 07 lutego 2018
                                                KOGENERACJA 2017 – w praktyce rozliczenie roku, gwarancje pochodzenia, nowy system wsparcia po 2018   17 stycznia 2018r, Warszawa Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51     Celem warsztatów jest: §   Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji wynikających z rozporządzenia Ministra Energii sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji ; §   Szczegółowe omówienie zmian w postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne – aktualne wytyczne URE; §   Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE ; §   Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji; §   Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”); §   Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz o umorzenie „korekcyjne”; §   Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie niezbędnego zakresu informacji w   sprawozdaniu rocznym; §   Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji; §   Co nas czeka po 2018 r. - przedstawienie głównych   założeń nowego systemu wsparcia CHP;       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
RYNEK MOCY
31 stycznia 2018 - 31 stycznia 2018
    Ustawa o RYNKU MOCY w Polsce - kierunki i perspektywy rozwoju   31 stycznia 2018r., Warszawa Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro     NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:   Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy Struktura i podstawowe podmioty rynku Certyfikacja – ogólna a certyfikacja do aukcji głównej i dodatkowych Aukcja – warunki i zasady Rejestr rynku mocy Opłata mocowa Regulamin rynku mocy Umowa mocowa i wtórny obrót mocą.     INFORMACJE I REJESTRACJA: tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
AKCYZA - nowelizacja ustawy
30 stycznia 2018 - 30 stycznia 2018
AKCYZA - NOWELIZACJA USTAWY   30 stycznia 2018r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek WTT ul. Chłodna 51     Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy akcyzowej wprowadza wiele oczekiwanych przez podatników akcyzy zmian. I choć w założeniu stanowią one kontynuację działań resortu ukierunkowanych na zniesienie barier administracyjnych to jednocześnie mogą spowodować obowiązek nauczenia się niejako od nowa np. systemu przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy.   Podczas szkolenia dokonamy porównania obecnych oraz projektowanych regulacji, przedstawiając jednocześnie ich aspekt praktyczny. Projektowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji z zakresu podatku akcyzowego polegających na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.   Szkolenie trwa od 9:30 – 15:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna godz: 9:15 Lunch godz. 13:00     PROGRAM 1.        Obecny system rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: a.        Definicja ubytków wyrobów akcyzowych; b.       Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych; 2.       Proponowane zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: a.        Nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych; b.       Zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych; 3.       Obecny system przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in. a.        Kategorie zwolnień od akcyzy; b.       Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy; c.        Kategorie przypadków objętych możliwością zastosowania zerowej stawki akcyzy; d.       Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy; 4.       Proponowane zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.               a.        Nowe obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw; b.       Nowe obowiązki formalne w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw; 5.       Obecny system przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 6.       Proponowane zmiany w zakresie systemu przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 7.       Obecny system stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. 8.       Proponowane zmiany w zakresie systemu stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. 9.       Obecne regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. 10.   Proponowane regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.     MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
KOGENERACJA W PRAKTYCE
17 stycznia 2018 - 17 stycznia 2018
                                            KOGENERACJA 2017 – w praktyce rozliczenie roku, gwarancje pochodzenia, nowy system wsparcia po 2018   17 stycznia 2018r, Warszawa Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51     Celem warsztatów jest: §   Zaprezentowanie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji wynikających z rozporządzenia Ministra Energii sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji ; §   Szczegółowe omówienie zmian w postępowaniach administracyjnych o udzielenie koncesji (w tym także dot. zmiany koncesji, promesy koncesji, promesy zmiany koncesji) na wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła wynikające z nowelizacji m.in. ustawy – Prawo energetyczne – aktualne wytyczne URE; §   Przedstawienie zasad potwierdzenia przez Prezesa URE spełnienia „ efekt u zachęty ”, o którym mowa w art. 43 ustawy – Prawo energetyczne oraz w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 projektów inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektryczne w wysokosprawnej kogeneracji i OZE ; §   Przedstawienie wymagań technicznych wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji; §   Przygotowanie przykładowych wniosków o wydanie świadectwa z kogeneracji (w tym w jednostce „wielopaliwowej”); §   Zasady wypełnienia wniosków o „korekcyjne” wydanie świadectwa z kogeneracji oraz o umorzenie „korekcyjne”; §   Przygotowanie jednostek kogeneracji do audytu rocznego, w tym przedstawienie niezbędnego zakresu informacji w   sprawozdaniu rocznym; §   Omówienie nowego instrumentu wsparcia - gwarancji pochodzenia z kogeneracji; §   Co nas czeka po 2018 r. - przedstawienie głównych   założeń nowego systemu wsparcia CHP;       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
USTAWA O OZE - ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI
19 grudnia 2017 - 19 grudnia 2017
USTAWA O OZE – kolejne otwarcie – założenia nowelizacji     19 grudnia 2017r., Warszawa GOLDEN FLOOR (budynek Warsaw Trade Tower) ul. Chłodna 51, XXXII piętro     Najważniejsze zagadnienia: ·          Podstawy prawne – nowela z dnia 16.06.2017r. ·          Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje ·          Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia ·          Zmiany w zakresie systemów wsparcia ·          Co nowego w systemie kar ·          Przepisy przejściowe  - dotychczasowe a nowe rozwiązania w tym dla zwycięzców aukcji       INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
PRAWO WODNE
14 grudnia 2017 - 14 grudnia 2017
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Nowe Prawo wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych   14 grudnia 2017r., Kraków     Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Sejm w dniu 27.10.br uchwalił zmiany w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w niektórych innych ustawach. Projekt został przegłosowany w trzecim czytaniu, tym samym ustawa została skierowana do prac w Senacie.       Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Nowelizacja uzzw m.in. reguluje kwestię wprowadzenia tzw. regulatora cen wody. Funkcję tę pełnić mają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Większość zmian wejdzie w życie 14 dni po podpisaniu ustawy przez prezydenta.       Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę - Prawo wodne. Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), ale obejmie także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisy regulujące zasady planowania i zagospodarowanie przestrzennego. Warto przy tym zauważyć, iż omawiana reforma prawa wodnego wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r. Jej skutkiem będzie m.in. wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Wprowadzenie opłat za usługi wodne jest związane koniecznością implementacji przez Polskę dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Opłaty za usługi wodne są instrumentem ekonomicznym, który ma zapewnić realizację zasady „zwrotu kosztów usług wodnych” i związanej z nią zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotą tego instrumentu jest założenie, że użytkownicy wody, a więc podmioty wykorzystujące wodę w swojej działalności, mają ponosić adekwatne koszty finansowe z tego tytułu. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązujących obecnie   zwolnień   z   obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody oraz wprowadzaniu ścieków do wód. Zmiany bezpośrednio wpłyną także na sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mianowicie, od 1 stycznia 2018 r. opłatą za usługi wodne zostanie objęty m.in. pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej. Co więcej, ustawodawca wprowadził opłatę za deszczówkę oraz inne obciążenia, które mogą uderzyć w przedsiębiorstwa przemysłowe. Nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla, w tym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.             Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań jakie czekają przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze w związku z wejściem w życie nowego prawa wodnego.   Adresaci szkolenia: przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych i ciepłowniczych, wodociągowych o kanalizacyjnych oraz komunalnych.       Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
więcej
 
INWENTARYZACJA WĘGLA
14 grudnia 2017 - 14 grudnia 2017
    Inwentaryzacja ilości składowanego węgla i składowanie 14 grudzień 2017r. Bełchatów, hotel WODNIK Rejestracja uczestników: 8:45 Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:00 lunch: 13:00 – 13:45 I.                    METODY PRAWIDŁOWEGO SKŁADOWANIA WĘGLA 1.       Zasady składowania węgla według normy PN-G-07010:1994: ·         Zasady projektowania i budowy składowisk; ·         Sypanie zwałów węgla; ·         Czas bezpiecznego składowania węgla. 2.       Kontrola składowanego węgla: ·         Pomiar temperatury; ·         Zapobieganie i zwalczanie pożarów składowanego węgla. 3.       Czynniki powodujące pogorszenie parametrów jakościowych składowanego węgla: ·         Zmiany parametrów jakościowych węgla; ·         Rozpad ziaren; ·         Utlenianie ·         Unoszenie, spłukiwanie, wgniatanie w podłoże.   II.                 INWENTARYZACJA ZAPASÓW WĘGLA NA ZWALE 4.       .Dopuszczalne ubytki węgla podczas transportu i składowania: ·         Podstawy prawne szacowania ubytków naturalnych podczas składowania węgla; ·         Wyznaczanie dopuszczalnych ubytków węgla podczas tworzenia składowiska, składowania i zabierania węgla ze składowiska; ·         Zasady kwalifikowania ubytków powstających podczas składowania węgla. 5.       Pomiary jakościowe węgla: ·         Parametry jakościowe niezbędne do oceny właściwości węgli; energetycznych; ·         Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych; ·         Przygotowanie próbek do badań. 6.       Wyznaczanie ilości węgla na zwale:   ·         Wyznaczanie ciężaru objętościowego i nasypowego oraz zasady ich stosowania; ·         Obliczanie ilości węgla na zwale.   INFORMACJE I REJESTRACJA: Anna Janiga tel.: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl  

więcej
 
KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CŁA
07 grudnia 2017 - 07 grudnia 2017
Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Georgia","serif"; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CŁA   23 listopada 2017r., Warszawa     GOLDEN FLOOR (budynek Millennium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A     9:30 – 10:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna     1.        Wstęp do kluczowych zagadnień celnych: a.        Elementy kalkulacyjne: ·          wartość celna towarów,   ·          klasyfikacja taryfowa towarów, ·          pochodzenie towarów, b.       Przepisy oraz praktyczne przykłady obliczania wartości celnej: ·          elementów wliczanych do wartości celnej, ·          wyłączonych z wartości celnej przy stosowaniu metody wartości transakcyjnej, ·          omówienie kosztów transportu, ubezpieczenia, licencji, praw autorskich; c.        Pozataryfowe środki polityki handlowej; d.       Najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach celnych; 2.       Najważniejsze przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i polskich regulacji, w tym zmiany w zakresie: a.        Znaczenia i korzyści dla Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO; b.       Długu celnego; c.        Procedur celnych; d.       Wewnętrznego i zewnętrznego tranzytu; e.        Składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych f.         Zabezpieczenia generalnego oraz korzystania z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości (gwarancja ważna w więcej niż jednym PCz); g.        Procedur uproszczonych; h.       Wiążących informacji taryfowych; i.         Wymiany informacji za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych; 3.       Stosowanie preferencji taryfowych w imporcie i eksporcie: a.        Podstawowe regulacje dotyczące pochodzenia towarów; b.       Pochodzenie niepreferencyjne; c.        Pochodzenie preferencyjne; d.       Reguły pochodzenia towarów; e.        Umowy handlowe zawarte przez Unię Europejską; f.         Sposoby dokumentowania pochodzenia towarów; g.        Świadectwa pochodzenia i inne dowody pochodzenia; h.       Instytucja upoważnionego eksportera; i.         Zmiany w zakresie dokumentowania pochodzenia - System REX - nowy system zarejestrowanych eksporterów UE; 4.       Wiążąca informacja o pochodzeniu. 5.       Pytania i odpowiedzi.   16:00 – zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl    

więcej
 
AKCYZA - nowelizacja ustawy
29 listopada 2017 - 29 listopada 2017
AKCYZA - NOWELIZACJA USTAWY   29 listopada 2017r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek MILLENNIUM PLAZA Al. Jerozolimskie 123A     Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy akcyzowej wprowadza wiele oczekiwanych przez podatników akcyzy zmian. I choć w założeniu stanowią one kontynuację działań resortu ukierunkowanych na zniesienie barier administracyjnych to jednocześnie mogą spowodować obowiązek nauczenia się niejako od nowa np. systemu przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy.   Podczas szkolenia dokonamy porównania obecnych oraz projektowanych regulacji, przedstawiając jednocześnie ich aspekt praktyczny. Projektowane regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji z zakresu podatku akcyzowego polegających na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r.   Szkolenie trwa od 9:30 – 15:30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna godz: 9:15 Lunch godz. 13:00     PROGRAM 1.        Obecny system rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: a.        Definicja ubytków wyrobów akcyzowych; b.       Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych; 2.       Proponowane zmiany rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w tym m.in.: a.        Nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych; b.       Zmieniony zakres zwolnienia od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych; 3.       Obecny system przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in. a.        Kategorie zwolnień od akcyzy; b.       Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy; c.        Kategorie przypadków objętych możliwością zastosowania zerowej stawki akcyzy; d.       Obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy; 4.       Proponowane zmiany w systemie przemieszczania wyrobów zwolnionych od akcyzy (np. oleje smarowe, węgiel) oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, w tym m.in.               a.        Nowe obowiązki formalne związane ze stosowaniem zwolnień od akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw; b.       Nowe obowiązki formalne w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy – system elektronicznych dokumentów dostaw; 5.       Obecny system przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 6.       Proponowane zmiany w zakresie systemu przemieszczania wyrobów energetycznych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 7.       Obecny system stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. 8.       Proponowane zmiany w zakresie systemu stawek akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. 9.       Obecne regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. 10.   Proponowane regulacje w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy odnośnie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych.     MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl