STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

SYSTEM WSPARCIA PO NOWELIZACJI - CO NOWEGO
20 września 2016 - 20 września 2016
                             System wsparcia OZE po nowelizacji - co nowego? 20 września 2016r., Warszawa     8.45-9.00. Rejestracja uczestników. Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji: ·       Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r. ·       Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476. ·       Rozporządzenia wykonawcze 9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu: ·         Biomasa lokalna ·         Instalacja OZE ·         Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE. ·         Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia. ·         Prosument – nowe otwarcie. ·         Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci. ·         Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów. 10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym: ·         Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe. ·         Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście. ·         Zasady wsparcia prosumenta. 11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ 11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE: ·         Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania: Ø Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Ø Podmioty korzystające, Ø Długość wsparcia, Ø Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku, Ø Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,   ·         Aukcje i energia elektryczna fizyczna: Ø Procedura prekwalifikacji, Ø „Ceny referencyjne” Ø „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty - jako uczestnicy aukcji, Ø Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji. Ø Obligatoryjna aukcja uzupełniająca. Ø Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Ø Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji, Ø „Okres funkcjonowania wsparcia”, 13.15-14.00 LUNCH 14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d. 14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia: ·         Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje. ·         Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń - zasady i  funkcje działania. ·         Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia. ·         Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE. ·         Płatnik opłaty OZE – nowe podejście. 15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego: ·         Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia. ·         Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji. ·         Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji. ·         Koszty bilansowania handlowego. ·         Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia. ·        Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi. ·         Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia. 16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia     Prowadzący: Zdzisław Muras,  doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
POMOC PUBLICZNA W AUKCYJNYM SYSTEMIE WSPARCIA OZE
28 września 2016 - 28 września 2016
  Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii - stan prawny po nowelizacji ustawy OZE   28 września 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR, Al. Jerozolimskie 123A Seminarium pt. „Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii” ma na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE do prawidłowego rozliczania pomocy publicznej w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Jak obliczyć maksymalną i łączną wartość pomocy publicznej? Jak składać oświadczenia dot. pomocy publicznej, warunkujące możliwość przystąpienia do aukcji, a następnie jej prawidłowego rozliczania w okresie wsparcia? Co się stanie jeśli podmiot przekroczy maksymalną wartość pomocy publicznej? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE Podczas seminarium zostaną także przybliżone warunki pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE oraz rozporządzeń wykonawczych do art. 12 nowelizacji. Ta część seminarium zostanie poprowadzona przez eksperta ds. systemów wsparcia CHP i OZE.   8:30 -9:00  Rejestracja Uczestników, poranna kawa 9:00 – 11:15   Jak przystąpić do aukcji OZE   §   warunki spełnienia wymagań definicji instalacji odnawialnego źródła energii w świetle nowelizacji ustawy o OZE; §   zasady przejścia z systemu kwotowego („certyfikatów”) do systemu „aukcyjnego”; §   przygotowanie prawidłowej deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §   okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia; §   „ prekwalifikacja ” - procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii – dla nowych instalacji OZE; §   warunki przystąpienia do aukcji.   Czas na aukcje – symulacja aukcji – zgodnie z warunkami określonymi w nowych rozporządzeniach wykonawczych wskazanych w art. 12 nowelizacji ustawy o OZE   §   aukcja 2016:  – ile i jakie koszyki; – jakie ceny referencyjne; – współczynnik stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej – nowe podejście; – tryb i zasady przeprowadzenia.   11:15 – 11:30 Przerwa kawowa 11:30 – 13:00   Pomoc publiczna - podstawowe pojęcia §   pojęcie pomocy publicznej; §   przeznaczenie i formy pomocy publicznej; §   efekt zachęty; Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE - cz. I §   pojęcie maksymalnej wartości pomocy publicznej; §   pojecie łącznej wartości pomocy publicznej; §   spełnienie warunku dotyczącego braku możliwości przekroczenia maksymalnej wartości pomocy publicznej  - oświadczenie z art. 39 ust. 4 ustawy OZE; §   złożenie oferty w aukcji - oświadczenie dot. pomocy publicznej wynikające z art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy OZE; §   wysokość otrzymanego wsparcia - a przesłanka odrzucenia oferty w aukcji; 13:00 – 13:45 Lunch 13:45 – 16:15   Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE - cz. II   § rozliczanie otrzymanej pomocy publicznej - oświadczenie z art. 39 ust. 8 ustawy OZE; § kumulacja pomocy publicznej; § sankcje dotyczące rozliczania pomocy publicznej i przekroczenia maksymalnego poziomu wartości pomocy publicznej; § zasady wynikające z przepisów wykonawczych dot. pomocy publicznej w systemie aukcyjnym; Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia OZE - cz. III § przykłady rozliczania pomocy publicznej na potrzeby systemu aukcyjnego : -       obliczanie maksymalnej i łącznej wartości pomocy publicznej z uwzględnieniem różnych przypadków np. uzyskania pomocy inwestycyjnej na budowę instalacji, otrzymania wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, korzystania z ulg i zwolnień związanych z instalacją odnawialnego źródła energii; -       rozliczanie otrzymanego wsparcia z uwzględnieniem obliczania wartości otrzymanej pomocy na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy OZE;  16:15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów   Szkolenie poprowadzą:  ekspert ds. pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia OZE oraz ekspert ds. systemów wsparcia OZE i CHP.   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
BIOMASA warsztaty komputerowe
29 września 2016 - 29 września 2016
                               „Czas na BIOMASĘ” – warsztaty komputerowe 29 września 2016r., Warszawa GOLDEN FLOOR (budynek Millennium) Al. Jerozolimskie 123A   Warsztaty pt. „Czas na BIOMASĘ” mają na celu praktyczne przygotowanie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biomasy, do prawidłowego przystąpienia do pierwszej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, ewentualnie prawidłowego uczestnictwa w zmienionym mechanizmie świadectw pochodzenia, w świetle nowych wymagań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE. Nowelizacja ustawy o OZE, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, zmienia zasady wsparcia dla OZE -  większe wsparcie trafi do operatorów instalacji wytwarzających energię w sposób przewidywalny i stabilny, wykorzystując lokalnie dostępne zasoby, co oznacza m.in. większe wsparcie dla instalacji biomasowych, w tym także dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego (DISW). Do ustawy dopisano także definicję drewna energetycznego, a także biomasy lokalnej, to jest takiej, która pozyskiwana jest w odległości do 300 km od miejsca jej wykorzystania. Jednocześnie zasadniczo zmieniono definicję instalacji OZE oraz DISW, co w praktyce umożliwia powstanie „nowych” DISW, które będą mogły uczestniczyć w aukcjach OZE . Jak skutecznie uzyskać koncesję, w tym przygotować dokumentację uwierzytelniającą dla DISW, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowelizacji ustawy o OZE? Jak przygotować organizację do gromadzenia dokumentacji dot. drewna energetycznego oraz potwierdzenia wymaganego udziału biomasy lokalnej? Jak przygotować deklarację o przystąpieniu do aukcji? Jak uniknąć błędów we wnioskach o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji? Na te i wiele innych nurtujących Państwa pytań odpowie oraz przeprowadzi studium przypadku dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE, ekspert ds. systemów wsparcia buomasy.   W ramach warsztatu otrzymacie Państwo: §    możliwość przygotowania przykładowej dokumentacji uwierzytelniającej dla dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, w świetle nowych uwarunkowań wynikających z nowego  brzmienia definicji DISW nadanego nowelizacją ustawy o OZE; §    możliwość przygotowania przykładowych deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla istniejących instalacji OZE; §    możliwość przygotowania przykładowych wniosków o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji dla DISB oraz DISW; §    możliwość przygotowania przykładowego wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia dla ISW/DISB/DISWoraz oświadczenia składanego na podstawie art. 233 Kk wraz z wnioskiem; §    możliwość pracy w grupach przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych;   Z uwagi na charakter warsztatów przewidywana liczba uczestników jest ograniczona .   INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
TARYFA DYSTRYBUCYJNA - KROK PO KROKU
07 października 2016 - 07 października 2016
   „Taryfa dystrybucyjna krok po kroku” 7 października 2016r., Warszawa   GOLDEN FLOOR budynek Millennium Al. Jerozolimskie 123A   PROGRAM 8:30 – 9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna 9:00 – 9:45 Praktyczne omówienie  rozporządzenia ws. kalkulacji taryf dla energii elektrycznej Struktura taryfy Zasady podziału na grupy taryfowe Wymagania  wobec  kalkulacji  stawek opłat Warunki  stosowania taryfy – wymagania  wobec  tekstu taryfy 9:45 – 11:15 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE Zestawienie  dokumentów  źródłowych Źródła  informacji  i weryfikacji danych we wniosku taryfowym Założenia do kalkulacji przychodu  regulowanego Klasyfikacja i podział kosztów na grupy taryfowe Koszty operacyjne – ocena poziomu uzasadnionego w OSD i OSDn, Amortyzacja Podatki od majątku sieciowego Zasady wynagradzania kapitału 11:15 – 11:30 przerwa na kawę 11:30 – 13:30 Praktyczne omówienie  założeń do kalkulacji taryf dla przedsiębiorstw  sieciowych, corocznie przekazywanych przez URE ciąg dalszy Różnica bilansowa –  ocena poziomu poziom uzasadnionego Tranzyty energii Koszt zakupu usług przesyłowych  od PSE SA lub usług dystrybucyjnych od  nadrzędnego OSD Pozostałe elementy przychodu  regulowanego Przychód planowany  do kalkulacji stawek opłat Planowana wielkość i struktura nośników Opłaty za przyłączenie Kalkulacja stawek  opłat abonamentowych Analiza rodzajów grup taryfowych Tekst taryfy Analiza skutków  dla odbiorców stopień uzmiennienia  kosztów stałych reklasyfikacja  kosztów  do grup taryfowych 13:30 – 14:15 lunch 14:15 – 15:00 Plan rozwoju przedsiębiorstwa sieciowego a kalkulacja jego taryfy Przełożenie wyników uzgodnienia projektu  planu rozwoju na kalkulację taryfy 15:00 – 16:00 Skutki taryfowe regulacji jakościowej Ogólne zasady funkcjonowania  mechanizmu  regulacji jakościowej Kluczowe wskaźniki jakości Zasady uwzględniania wpływu regulacji jakościowej na kalkulację przychodu  regulowanego 16:00 – 17:00 Pułapki i niuanse postępowania ws zatwierdzenia taryfy Arkusze kalkulacyjne – załączniki do wniosku taryfowego       - dla  dystrybucji       - dla przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo 17:00 – zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów  

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl