STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 
NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

KOGENERACJA 2019 - NOWY SYSTEM WSPARCIA
20 lutego 2019 - 20 lutego 2019
KOGENERACJA 2019 - rozliczenie roku 2018 i nowe systemy wsparcia 20 lutego 2019 r., Warszawa     Z końcem 2018 roku kończy się obecny mechanizm wsparcia kogeneracji. 16 października zosta.a opublikowana kolejna wersja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Celem ustawy jest m.in. rozwoj ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji oraz systemowe ograniczenie niekorzystnych zjawisk środowiskowych.   Największe wsparcie mają otrzymać nowe jednostki o mocy do 50 MW oraz istniejące jednostki, ktore zostaną poddane modernizacji. Jednocześnie zostaną wprowadzone ułatwienia proceduralne dla instalacji do 1 MW. Wszystkie mechanizmy wsparcia zaproponowane w nowej ustawie mają przyczynić się w szczegolności do rozwoju efektywnych energetycznie systemow ciepłowniczych na terenie mniejszych aglomeracji miejskich lub obszarach wiejskich. Nowe systemy wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji mają stymulować do budowy nowych jednostek kogeneracji. Jednym z głównych celow wdrożenia nowych systemow wsparcia jest konieczność poprawy jakości powietrza w miastach, ktora może zostać zapewniona poprzez rozwoj ciepłownictwa systemowego opartego na jak najmniej emisyjnych środkach. Szczegolne znaczenie ma ta kwestia dla samorządów, do ktorych należy większość aktywow ciepłowniczych, w szczegolności w małych miejscowościach. Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przewiduje możliwość budowy w wyniku wygrania aukcji oraz naborow przewidzianych na lata 2019-2028 - ponad 5 000 MW mocy wytworczych w kogeneracji.       INFORMACJE I REJESTRACJA:     MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETCZNA. AUDYT ENERGETYCZNY i AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
21 lutego 2019 - 05 marca 2019
EFEKTYWNOŚĆ   ENERGETYCZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW   - audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej w kontekście wypełniania obowiązków przed Prezesem URE   21 lutego 2019r., Warszawa 5 marca 2019r., Katowice       9:00       -     9:30                                          Rejestracja uczestników, powitalna kawa   9:30   - 10:00                                    Wprowadzenie - działania instytucjonalne i podmiotowe na rzecz poprawy efektywności energetycznej -   w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1), oraz w kontekście ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831)   Pojęcie i charakterystyka efektywności energetycznej w rozumieniu: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej , zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1); ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TRAKTATU z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 187, str. 1), i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej   10:00   - 11:15                                      Świadectwo efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) jako legitymizowane potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, o których mowa w art. 19 ustawy o efektywności energetycznej oraz obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (MP z 2016 r. poz. 1184)   Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej   Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie - przez Prezesa URE - świadectwa efektywności energetycznej: a) Wnioskodawca będący podmiotem u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju , służące poprawie efektywności energetycznej; b) Wnioskodawc a będący podmiotem upoważnionym   – w trybie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej – przez podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej Podmiot uprawniony do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej     11:15     -     11:30       Przerwa na kawę   11:30     -   13:15       Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej – c.d.   Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie wydania świadectwa efektywności energetycznej (z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w części ogólnej i części dotyczącej wydawania zaświadczeń dla podmiotu ubiegającego się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego)   Podmiot upoważniony a pełnomocnik (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego) - zakres uprawnień   Rozwiązania praktyczne – dyskusja (coaching)   13:15   -   14:00 Lunch   14:00   -   15:00 Elementy i zakres wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dane Wnioskodawcy; określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej; miejsce lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; ilość energii finalnej [toe], planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; wskazanie - w latach kalendarzowych - okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; audyt efektywności energetycznej ; oświadczenie w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego , zastępujące pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń       Braki w zakresie wniosku, ich uzupełnienie i konsekwencje nieuzupełnienia w  terminie wyznaczonym przez organ (pozostawienie wniosku bez rozpoznania)   Świadectwo efektywności energetycznej - elementy, wartość świadectwa i wynikające stąd prawa majątkowe oraz informacja o wydanych świadectwach (BIP URE)   Zawiadomienie Prezesa URE o wykonanym przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach tego samego rodzaju , służących poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej oraz oświadczeniem w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego   Audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej (od równowartości 100 toe średnio w ciągu roku)       15:00   -    16:00 Audyt efektywności energetycznej - jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacja a audyt energetyczny - jako procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii   Duży przedsiębiorca - obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiadomienia Prezesa URE o średniorocznych oszczędnościach energii finalnej i kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE na podmioty, które nie dopełniły obowiązku audytowego   16:00 – 16:30 Podsumowanie i dyskusja (coaching)         INFORMACJE I REJESTRACJA: MASTER INSTITUTE tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

więcej
PROGRAM REJESTRACJA
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE
22 lutego 2019 - 22 lutego 2019
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE   22 lutego 2019r., Warszawa   PROGRAM:   9:30-10:00 I.                Wprowadzenie - czym są Białe Certyfikaty Krótkie omówienie   systemu Białych Certyfikatów: 1. Ustawa o efektywności energetycznej 2. Akty wykonawcze od Ustawy 3. Krótkie podsumowanie przetargów 4. Obecny System Białych Certyfikatów   10:00 – 10:30 II.              Ustawa o efektywności energetycznej - wymagania dotyczące audytów i wniosków Pozyskiwanie Białych Certyfikatów w trybie art. 15 i w trybie art. 20 Co powinien posiadać wniosek Procedura wnioskowania zgodna z warunkami ustawy Jakie przedsięwzięcia mogą ubiegać się o Białe Certyfikaty - Obwieszczenie Ministra Energii   10:30-11:00 III.            Dokumentacja wnioskowa Jakie dokumenty niezbędne są do prawidłowego złożenia wniosku? W jaki sposób wypełnić dokumenty? Gdzie i w jaki sposób podpisać dokumenty ?   11:00 – 11:15 przerwa na kawę   11:15 – 12:45 IV.            Audyt efektywności energetycznej Omówienie Rozporządzenia Ministra Energii Dwie metody sporządzania audytów- bilansowa i uproszczona Jakie informacje muszą być zawarte w audytach Założenia dotyczące sporządzania audytów uproszczonych Analiza wariantowa- w jaki sposób ją sporządzać? Analiza ekonomiczna- jakie minimalne informacje powinna zawierać? Energia finalna i energia pierwotna- jak wyznaczać ją w audycie     12:45 – 13:15 V.              Promesa świadectw Ile trzeba czekać na wydanie decyzji administracyjnej? Sposoby możliwych uzgodnień z URE   Najczęstsze uwagi URE   13:15 – 14:00 Przerwa na lunch   14:00 - 16:00 VI.            Warsztaty   Przygotowanie przykładowych dokumentacji wnioskowych 1. Termomodernizacja budynku (wersja uproszczona) 2. Wymiana oświetlenia (wersja uproszczona i bilansowa) 3. Wymiana silników (wersja uproszczona i bilansowa) 4. Modernizacja kotłowni (wersja uproszczona i bilansowa)   16:00-16:30 VII.          Zawiadomienia i wydanie świadectw   Kiedy należy sporządzać audyt powykonawczy? Kto może sporządzić audyt powykonawczy? Co musi zawrzeć się w skutecznym zawiadomieniu? Jakie terminy obowiązują wnioskodawców?                                                                              Co gdy w audycie powykonawczym jest inna wartość efektu energetycznego?   Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 więcej
PROGRAM REJESTRACJA
Koncesje w prawie energetycznym
28 lutego 2019 - 28 lutego 2019
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} Koncesje w prawie energetycznym - zasady udzielania, wykonywania, zmiany, cofnięcia i wygaśnięcia   28 lutego 2019r., Warszawa WARSAW TRADE TOWER ul. Chłodna 51, XXXII piętro       800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

więcej
PROGRAM REJESTRACJA

1 2

Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl