STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

PRAWO WODNE
18 października 2017 - 25 października 2017

Nowe Prawa wodne – wyzwania dla przedsiębiorstw przemysłowych,
energetycznych i ciepłowniczych

 

szkolenie

 

18 października 20174., Katowice

25 października 2017r., Warszawa

 

 

Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę - Prawo wodne. Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Projektowane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), ale obejmie także przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też przepisy regulujące zasady planowania i zagospodarowanie przestrzennego.

Warto przy tym zauważyć, iż omawiana reforma prawa wodnego wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r. Jej skutkiem będzie m.in. wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Wprowadzenie opłat za usługi wodne jest związane koniecznością implementacji przez Polskę dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Opłaty za usługi wodne są instrumentem ekonomicznym, który ma zapewnić realizację zasady „zwrotu kosztów usług wodnych”
i związanej z nią zasady „zanieczyszczający płaci”. Istotą tego instrumentu jest założenie, że użytkownicy wody, a więc podmioty wykorzystujące wodę w swojej działalności, mają ponosić adekwatne koszty finansowe z tego tytułu. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązujących obecnie  zwolnień  z  obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody oraz wprowadzaniu ścieków do wód. Zmiany bezpośrednio wpłyną także na sytuację przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mianowicie,
od 1 stycznia 2018 r. opłatą za usługi wodne zostanie objęty m.in. pobór wód powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej. Co więcej, ustawodawca wprowadził opłatę za deszczówkę oraz inne obciążenia, które mogą uderzyć w przedsiębiorstwa przemysłowe.

Nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla, w tym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

            Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest przedstawienie najważniejszych wyzwań jakie czekają przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze w związku z wejściem w życie nowego prawa wodnego.

 

Adresaci szkolenia: przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych
i ciepłowniczych

 

Program szkolenia

Blok I – Wprowadzenie

·         Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji

·         Zasoby wodne w świetle nowego prawa wodnego

o    Istota zlewniowego gospodarowania zasobami wodnymi

·         Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej

o    Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o    Zadania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej właściwych
w sprawach gospodarki wodnej w świetle nowych regulacji prawnych

 

Blok II – Zagadnienia szczegółowe

·         Finansowanie systemu gospodarki wodnej

o    Opłaty za usługi wodne – porównanie nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami

o    Rodzaje opłat

o    Podmioty obowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne

o    Podmioty obowiązane do pobierania opłat za usługi wodne

o    Środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne

o    Opłata za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty)

·         Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego

o    Pozwolenia wodnoprawne

o    Zgłoszenia wodnoprawne

o    Oceny wodnoprawne

o    Decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego  zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych

o    Kwestie proceduralne oraz intertemporalne

·         Ochrona wód

o    Cele i zasady ochrony wód

o    Właściwe organy i ich kompetencje

o    Tryb ustanawiania stref ochronnych

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:
MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl,
www.master-institute.plCopyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl