STRONA GŁÓWNA KONFERENCJE I WARSZTATY SZKOLENIA DLA FIRM SZKOLENIA I KURSY KONTAKT
O firmie Współpraca Oferty Pracy KLIENCI FIRMY KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Bankowość Chemia Energetyka Farmacja Finanse Logistyka Ochrona środowiska Prawo Transport Zarządzanie
NASI PARTNERZY
 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETCZNA. AUDYT ENERGETYCZNY i AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
21 lutego 2019 - 05 marca 2019

EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 
- audyt energetyczny przedsiębiorstwa i audyt efektywności energetycznej
w kontekście wypełniania obowiązków przed Prezesem URE

 

21 lutego 2019r., Warszawa

5 marca 2019r., Katowice

 

 

 

9:00    -    9:30        

                                Rejestracja uczestników, powitalna kawa

 

9:30  - 10:00 

                                 Wprowadzenie - działania instytucjonalne i podmiotowe na rzecz poprawy efektywności energetycznej -  w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1), oraz w kontekście ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 r. poz. 831)

 

Pojęcie i charakterystyka efektywności energetycznej w rozumieniu: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. L 315 z 14.11.2012, str. 1); ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TRAKTATU z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 187, str. 1), i ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

 

10:00  - 11:15  

                                  Świadectwo efektywności energetycznej (tzw. „białe certyfikaty”) jako legitymizowane potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, o których mowa w art. 19 ustawy o efektywności energetycznej oraz obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (MP z 2016 r. poz. 1184)

 

Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej

 

Podmiot uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie - przez Prezesa URE - świadectwa efektywności energetycznej: a) Wnioskodawca będący podmiotem u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju, służące poprawie efektywności energetycznej; b) Wnioskodawca będący podmiotem upoważnionym  – w trybie art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej – przez podmiot, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej

Podmiot uprawniony do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej

 

 

11:15   -   11:30     

Przerwa na kawę

 

11:30   -  13:15     

Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej – c.d.

 

Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie wydania świadectwa efektywności energetycznej (z zastosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w części ogólnej i części dotyczącej wydawania zaświadczeń dla podmiotu ubiegającego się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego)

 

Podmiot upoważniony a pełnomocnik (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego) - zakres uprawnień

 

Rozwiązania praktyczne – dyskusja (coaching)

 

13:15  -  14:00

Lunch

 

14:00  -   15:00

Elementy i zakres wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (dane Wnioskodawcy; określenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej; miejsce lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; ilość energii finalnej [toe], planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; wskazanie - w latach kalendarzowych - okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; oznaczenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju; audyt efektywności energetycznej; oświadczenie w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego, zastępujące pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń   

 

Braki w zakresie wniosku, ich uzupełnienie i konsekwencje nieuzupełnienia w  terminie wyznaczonym przez organ (pozostawienie wniosku bez rozpoznania)

 

Świadectwo efektywności energetycznej - elementy, wartość świadectwa i wynikające stąd prawa majątkowe oraz informacja o wydanych świadectwach (BIP URE)

 

Zawiadomienie Prezesa URE o wykonanym przedsięwzięciu lub przedsięwzięciach tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej wraz z audytem efektywności energetycznej oraz oświadczeniem w trybie art. 233 § 6 Kodeksu karnego

 

Audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej (od równowartości 100 toe średnio w ciągu roku)

 

 

 

15:00  -   16:00

Audyt efektywności energetycznej - jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacja a audyt energetyczny - jako procedura mająca na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii

 

Duży przedsiębiorca - obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiadomienia Prezesa URE o średniorocznych oszczędnościach energii finalnej i kary pieniężne nakładane przez Prezesa URE na podmioty, które nie dopełniły obowiązku audytowego

 

16:00 – 16:30

Podsumowanie i dyskusja (coaching)

 

 

 

 

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl


PROGRAM REJESTRACJA
Copyright © 2010 by Master Institute | All rights reserved ewipo.pl